Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid Ambulancezorg 2013


In opdracht van de minister van VWS heeft het RIVM het referentiekader spreiding en beschikbaarheid uit 2008 geactualiseerd.
 

De minister van VWS heeft de geactualiseerde versie vastgesteld, deze is per direct van kracht.
De brief van de minister d.d. 16 juli 2013 en het bijbehorende rapport kunnen hier gedownload worden. Voor de volledigheid treft u hierbij eveneens de brief en het rapport aan.
 
De inhoud van het rapport in het kort
De benodigde capaciteit van de ambulancezorg in Nederland wordt berekend met behulp van een zogeheten referentiekader. Dit referentiekader definieert het aantal ambulances waarmee de ambulancezorg in Nederland kan worden uitgevoerd, gegeven een aantal randvoorwaarden.
 
Het RIVM heeft het referentiekader van 2008 geactualiseerd met recente cijfers over de vraag naar en het aanbod van ambulances in Nederland. Hiermee zijn vervolgens enkele varianten van het capaciteitsmodel doorgerekend. Het Ministerie maakt hier een keuze uit, in overleg met Ambulancezorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland, waarna de minister het referentiekader vaststelt.
 
Het RIVM heeft op basis van recente gegevens nieuwe berekeningen gemaakt voor het benodigd aantal ambulances per regio. Uit de berekeningen blijkt dat er nu meer ambulances nodig zijn dan volgens het vorige referentiekader. Enerzijds is dit het gevolg van andere aannames in de capaciteitsberekeningen. Anderzijds is de vraag naar ambulancezorg tussen 2008 en 2012 gestegen als gevolg van onder meer demografische ontwikkelingen. Ook blijkt dat mensen eerder en gemakkelijker een beroep op de ambulancezorg doen.