Landelijk Protocol Ambulancezorg versie 8


Ambulancezorg Nederland (AZN) is volop bezig met de ontwikkeling van het Landelijk Protocol Ambulancezorg versie 8 (LPA 8). Het LPA wordt op basis van zo veel mogelijk wetenschappelijke gegevens en consensus door 10 expertgroepen -bestaande uit ambulanceverpleegkundigen en medisch managers- ontwikkeld. Op www.ambulancezorg.nl staat een overzicht van de expertgroepen.
 

De huidige protocollen zijn op actuele waarde (welke moeten worden gewijzigd en welke kunnen vervallen) getoetst. Inmiddels zijn de eerste concepten aangeleverd aan de protocollencommissie. Op 8 april jl. zijn tijdens een landelijke bijeenkomst verschillende discussiepunten op basis van de concepten met het veld besproken.
 
Rol wetenschappelijke beroepsorganisaties

De eerste LPA8 concept protocollen worden binnenkort afgestemd met wetenschappelijke beroepsorganisaties. AZN zal aan meer dan 50 wetenschappelijke beroepsorganisaties, zoals de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Artsen, het Nederlands Huisartsen Genootschap, maar bijv. ook de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie en Cardiologie advies vragen. Dit is van belang van het bereiken van landelijke consensus en draagvlak in de keten van de acute zorg.
 
Besluitvorming

De LPA8 concepten worden in het najaar 2013 ter inzage op www.ambulancezorg.nl (landelijke protocollen) geplaatst. Commentaren van ambulanceprofessionals worden meegenomen in de eindconcepten. De eindconcepten worden vervolgens voor advies voorgelegd aan de besturen van V&VN AZ en NVMMA. Het bestuur van AZN stelt LPA 8 eind 2013 definitief vast.
 
APP voor LPA

Een werkgroep, bestaande uit ambulanceverpleegkundigen, medisch managers en ICT deskundigen uit de sector, heeft inmiddels een inventarisatie gemaakt van alle eisen waaraan de LPA APP moet voldoen. Naar verwachting zal de APP eveneens eind 2013 beschikbaar zijn.

Vragen of meer informatie

Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Wim ten Wolde via w.tenwolde@ambulancezorg.nl