Introductie


De vereniging Ambulancezorg Nederland (AZN) is de brancheorganisatie voor de regionale ambulancevoorzieningen in Nederland. De leden van de vereniging zijn rechtspersonen aan wie de vergunning is verleend voor het organiseren, leveren en in stand houden van ambulancezorg in een afgebakende regio. De kerntaak van de vereniging vormt de behartiging van de belangen van deze vergunninghoudende ambulanceorganisaties.
 

Visie en doelstellingen

 
 
De vereniging AZN is de vertegenwoordiger van de sector ambulancezorg in het maatschappelijk verkeer met (besturen van) overheden, organisaties en instanties binnen en buiten de gezondheidszorg.
 
De vereniging AZN is het orgaan dat de sector het beste representeert en daarom veel draagvlak geniet. Zij is bevoegd om bindende afspraken met derden te maken en kan gevraagd en ongevraagd activiteiten ontplooien.
 
De vereniging heeft tot doel de optimale randvoorwaarden te bevorderen waarbinnen haar leden doelmatige en kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg kunnen organiseren, leveren en in stand houden. Waar wenselijk en mogelijk worden bindende afspraken gemaakt die gelden voor alle aangesloten leden.


Taken en aandachtsgebieden

De taken van de vereniging zijn gericht op belangenbehartiging, visie- en beleidsontwikkeling, informatieverstrekking en serviceverlening en het bieden van een ontmoetingsplatform. Een nieuwe taak van de vereniging per 1 januari 2011 is de werkgeversfunctie in het kader van de CAO Ambulancezorg.

Belangrijke thema’s en aandachtsgebieden zijn: zorg en opleidingen, onderzoek en ontwikkeling, kwaliteit, veiligheid, arbeidsmarkt- en arbeidsomstandighedenbeleid, wet- en regelgeving, sturingsinformatie, financiering en informatie-technologie.

De belangenbehartiging is gericht op beïnvloeding van politieke en maatschappelijke organisaties, waarbij het gemeenschappelijke belang van de leden is vastgesteld. Deze lobbyrol wordt vervuld richting ministeries, overige overheden, financieringsinstellingen, koepelorganisaties, beroepsorganisaties, werknemersorganisaties, media en andere relevante stakeholders. In het verlengde van deze taak geeft de vereniging invulling aan een goede PR en externe communicatie.

De visie- en beleidsontwikkeling is gericht op het maken van intern bindende afspraken, waarmee de identiteit van de leden wordt versterkt en geprofileerd. Deze taak krijgt invulling door het ontwikkelen van sectorbeleid, door het (doen) uitvoeren van onderzoek, het bevorderen van de ontwikkeling van uitvoeringsorganisaties en beroepsbeoefenaren (waaronder protocollen/standaarden en scholing en deskundigheids-bevordering), het ontwikkelen van beleid en instrumenten voor sociaal beleid (waaronder arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandighedenbeleid) en dergelijke).

De informatieverstrekking en serviceverlening is gericht op het leveren van diensten die goed aansluiten bij het bedrijfsproces van de aangesloten leden. Deze taak krijgt invulling door de leden te ondersteunen met raad en bijstand, het in stand houden van een gemeenschappelijke infrastructuur (waaronder website, landelijk netwerk, kwaliteitssysteem, benchmark) en het verzamelen en uitdragen van relevante informatie over de ambulancezorg.