Wettelijke grondslag


Juridisch kader voor protocollaire ambulancezorg wordt onder meer gevormd door:
  • Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG);
  • Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector;
  • Wet Kwaliteit Zorginstellingen (WKZ);
  • Wet Geneeskundige Behandelingovereenkomst (WGBO);
  • Tijdelijke Wet Ambulancezorg (Twaz)
Juridisch kader ambulancezorg

Een goede kwaliteit van gezondheidszorg is voor ons allen van groot belang. Mede om deze kwaliteit van zorg te waarborgen is een wettelijk kader tot stand gebracht. Relevante wetten voor zorgaanbieders, zoals een RAV, zijn onder meer de Kwaliteitswet Zorginstellingen, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Op basis van deze wetgeving dienen zorgaanbieders zelf kwaliteitseisen te formuleren; zowel ten aanzien van zorginhoudelijke aspecten, als ten aanzien van organisatorische aspecten. Binnen de ambulancesector wordt gezamenlijk actief gewerkt aan het bewerkstelligen van eenduidigheid op deze aspecten. Dit heeft onder andere geresulteerd in de nota ‘Verantwoorde Ambulancezorg’, de HKZ-schema’s en de landelijke protocollen voor de ambulancezorg en de meldkamer. Ten gevolge van ontwikkelingen binnen en buiten de sector, ontstond de behoefte binnen de sector aan een heldere uiteenzetting van het juridische kader waarbinnen de ambulancehulpverlening plaatsvindt en de consequenties hiervan voor een aantal, voor de sector, belangrijke thema’s.

In de notitie 'Juridisch kader Standaarden en protocollen' wordt de juridische status van protocollen en standaarden binnen de ambulancezorg behandeld.

In de notitie ‘Verantwoordelijkheidsverdeling in de ambulancezorg: enkele beroepsinhoudelijke vraagstukken’ worden de rollen en verantwoordelijkheden van de ambulancezorgverleners belicht in relatie tot direct betrokken organisaties.

In de notitie ‘Inzet centralist op de Meldkamer Ambulancezorg’  wordt, op basis van een analyse van het juridisch kader waarbinnen de centralist op de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) zijn/haar taken verricht, ingegaan op de vraag: zijn er wettelijke bepalingen op basis waarvan kan worden geconcludeerd of beargumenteerd dat de MKA-centralist een centralist met of zonder verpleegkundige vooropleiding dient te zijn?