Zorgcoördinatie

Pilots zorgcoördinatie

Zorgcoördinatie is onderdeel van het actieplan ambulancezorg, dat door de minister voor Medische Zorg en Sport en de voorzitters van Ambulancezorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland is ondertekend. Een van de concrete actiepunten is dat gedurende de looptijd van het actieplan (minimaal) drie pilots worden ingericht om het concept zorgcoördinatie in de praktijk te beproeven. De resultaten van de pilots dienen als lessen voor verbetering van de acute keten in de toekomst.

Het gaat om pilots die de bijdrage van zorgcoördinatie aan optimalisatie van de instroom in de acute zorg onderzoeken. De basis voor de pilot is samenwerking tussen ambulancezorg en huisartsenpost(en), aangevuld met minimaal één partner (VVT/wijkverpleging of acute ggz) én goede afstemming met de regionale ziekenhuizen.

In 2019 vinden de voorbereidingen op de pilots plaats. De RAV’s zijn in het voorjaar van 2019 geïnformeerd over de voorwaarden waar de pilots aan moeten voldoen en die zij als uitgangspunt voor de gesprekken over zorgcoördinatie binnen de regio kunnen hanteren.

Het bureau IG&H is aangesteld als externe projectleider en begeleidt en ondersteunt het volledige proces rond de pilots, van bepaling en inrichting tot en met uitvoering en effectmeting.

Lees meer over het actieplan ambulancezorg.