Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Werkgevers en werknemersorganisaties hechten veel waarde aan het thema duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid betekent het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een (arbeids)organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.

Samen beleid vormgeven

Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerker en de organisatie. De medewerker heeft de regie over zijn eigen werkende leven. De organisatie heeft vooral een faciliterende rol. Daarom worden medewerkers uit de sector ook betrokken bij de vormgeving van het beleid.

De ambulancesector besteedt al geruime tijd aandacht aan duurzame inzetbaarheid. In 2014 organiseerde AZN samen met Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak het event ‘Stippel de route uit naar duurzame inzetbaarheid’.

Tijdens dit event zijn door 15 teams van ambulanceprofessionals ideeën gegenereerd voor de aanpak van duurzame inzetbaarheid. Tijdens het event is ook een videosfeerverslag gemaakt. Deze ideeën zijn vervolgens gebruikt bij de onderhandelingen over de cao ambulancezorg. Vervolgens zijn de afspraken die gemaakt zijn over duurzame inzetbaarheid opgenomen in de cao.

Verschillende RAV’s hebben de afgelopen periode stappen gezet om duurzame inzetbaarheid vorm te geven. Om de weg die de ambulancesector heeft ingeslagen verder te vervolgen, organiseerde AZN op 16 mei 2017 het event ‘Duurzame inzetbaarheid: goed op weg!’. Circa 140 medewerkers uit de ambulancesector reisden af naar De Rijtuigenloods in Amersfoort en namen deel aan deze bijeenkomst. Directeuren, leidinggevenden, HR professionals, ergocoaches en leden van de bedrijfsopvangteams uit de sector deelden kennis, wisselden ervaringen uit volgden de diverse workshops. Meer informatie over deze dag is terug te lezen in het uitgebreide sfeerverslag.

In het najaar van 2017 organiseerde AZN samen met CNV en FNV dialoogsessies over loopbaan en inzetbaarheid in de ambulancezorg. De opbrengsten van deze sessies gebruiken we voor cao-afspraken over loopbaan en duurzame inzetbaarheid in de ambulancezorg.

Aandacht voor loopbaanmogelijkheden

Het is van belang dat medewerkers tot op een hogere leeftijd gezond en actief zijn in het arbeidsproces. De huidige praktijk leert dat werkzaam zijn in de rijdende dienst tot de AOW-gerechtigde leeftijd niet voor iedereen realistisch is. Naast aandacht voor gezondheid, vakbekwaamheid en werkplezier, is ook vroegtijdig aandacht voor eventuele andere loopbaanmogelijkheden, binnen of buiten de sector, van belang.

Om het gesprek met de medewerker over dit onderwerp op gang te brengen, zijn in de sector cao loopbaangesprekken geïntroduceerd. Om deze gesprekken te ondersteunen is de loopbaanscan beschikbaar. Het gaat hier om een digitaal instrumen dat leidinggevenden en medewerkers van ambulanceorganisaties handvatten biedt bij het opstellen van een loopbaanplan.

Ontwikkeladvies 45+

Ambulancezorgprofessionals die 45 jaar en ouder zijn, kunnen gebruik maken van een 'ontwikkeladvies'. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgt de medewerker een goed beeld van zijn situatie op de arbeidsmarkt. Per ontwikkeladvies is maximaal € 600 subsidie beschikbaar. Dit wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ambulancezorgprofessionals krijgen dus kosteloos een persoonlijk en op maat gemaakt advies van een professionele loopbaanadviseur. Tijdens een aantal gesprekken met een onafhankelijke adviseur van in totaal minimaal vier uur, staan o.a. persoonlijke kwaliteiten, behoeften en toekomstperspectieven centraal. Resultaat is een persoonlijk ontwikkelplan voor de korte en lange termijn. Deelname aan het Ontwikkeladvies is volledig op vrijwillige basis. Wat tijdens het Ontwikkeladvies wordt besproken, blijft een zaak tussen de ambulancezorgprofessional en de loopbaanadviseur.
Ambulancemedewerkers kunnen zelf een loopbaanadviseur zoeken. Een handige ingang daarbij zijn de beroepsregisters van de beroepsverenigingen van loopbaanadviseurs (voorbeelden hiervan zijn: www.noloc.nl, www.cminl.nl). Het is voor de medewerker ook mogelijk om bij de werkgever of de vakbond navraag te doen naar een geschikte loopbaanadviseur. Belangrijk is om te vragen of de loopbaanadviseur voldoet aan de opleidings- en ervaringseisen van de subsidieregeling Ontwikkeladvies 45-plussers.
De regeling loopt van 5 december 2017 tot 1 juli 2019.

Inspiratiekaarten

Samen met P&O-adviseurs uit de ambulancesector zijn ook voorbeelden uitgewisseld ten aanzien van externe loopbaanpaden voor de drie kernfuncties ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en meldkamercentralist ambulancezorg. Dit heeft geleid tot drie inspiratiekaarten:

Aantrekkelijk en gezond werken

Verder zet de sector in op preventie en innovaties om aantrekkelijk en gezond werken te bevorderen. Dit is nader uitgewerkt in de Arbocatalogus ambulancezorg.

Individuele keuzes en maatwerk

Tot slot moet er ruimte zijn voor individuele keuzes en maatwerk. Elke medewerker en iedere situatie is namelijk anders. Er zijn uitgangspunten in de cao opgenomen die dit ondersteunen. Een concrete afspraak in de cao rondom duurzame inzetbaarheid is dat medewerkers de uren van het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) kunnen omzetten naar een Persoonlijk Budget voor Duurzame Inzetbaarheid.