Thema: samenwerking binnen de keten

Ambulancezorg is onderdeel van de acute zorgketen. De gehele acute keten heeft invloed op het functioneren van de ambulancezorg, bijvoorbeeld de afstanden tot en openingstijden van SEH's en de bereikbaarheid van huisartsenposten ten opzichte van 112. Anderzijds heeft goede ambulancezorg invloed op de acute zorgketen.

Het is door de toegenomen en complexere zorgvraag steeds lastiger passende zorg voor patiënten met een acute zorgbehoefte te organiseren. Samenwerking en informatiedeling tussen zorgaanbieders in de acute zorg zijn van groot belang voor de patiënt. Door goede afspraken te maken met SEH's, huisartsenposten, de acute ggz en de wijkverpleging kunnen de prestaties van de ambulancezorg verbeteren, want een ambulance is niet altijd het beste antwoord op een acute zorgvraag. En betere samenwerking kan ook leiden tot een verbeterde organisatie van de acute zorg op regionaal niveau, waarmee ook in-, door- en uitstroom beter gereguleerd kunnen worden.

Zorgcoördinatie: de juiste zorg op de juiste plaats

In het rapport van de Taskforce 'Juiste zorg op de Juiste Plek' wordt gesteld dat het voor patiënten die acute zorg nodig hebben, belangrijk is om de zorgvraag van de patiënt gezamenlijk beter te organiseren en coördineren, zodat deze patiënten snel bij de juiste schakel in de zorgketen terecht komen.

AZN neemt het initatief om dit samen met de partners in de acute keten (SEH's, huisartsenposten, acute ggz en wijkverpleging) uit te werken. Dit wil de sector doen door op regionale schaal alle activiteiten gericht op het triëren, afstemmen, regisseren en bewaken van de uitvoering van de zorgverlening aan de patiënt met een acute zorgvraag gezamenlijk te organiseren.

Deze zorgcoördinatie vraagt een nieuwe manier van werken van alle zorgpartners die betrokken zijn in de acute zorgketen. Voor de patiënt vertaalt dit zich in één gezamenlijk loket waar de patiënt met een acute zorgvraag terecht kan en waar de acute zorgverleners probleemloos samenwerken. Voor de zorgverleners vertaalt dit zich in een centraal punt waar altijd actuele informatie beschikbaar is, zowel over de patiënt als over de beschikbare capaciteiten in het verzorgingsgebied. 

Door middel van de pilots, die naar aanleiding van het actieplan ambulancezorg worden ingericht, zullen partijen het concept zorgcoördinatie in de praktijk beproeven.

Informatiedeling

Om de keten van acute zorg goed te kunnen organiseren is informatiedeling tussen de ambulancezorg en de zorgpartners van essentieel belang. Voor het bieden van goede ambulancezorg, maar ook voor de continuïteit van zorg binnen de acute zorgketen. Het betreft de uitwisseling van informatie gedurende het zorgverleningsproces, maar ook informatie over beschikbare capaciteit.

Voor de ambulancesector is het van belang dat zij over feedbackinformatie kan beschikken, omdat dit noodzakelijk is voor de optimalisering van de inzet van ambulancezorg.