Actieplan ambulancezorg

Hoofdthema’s

Het actieplan bestaat uit vijf hoofdthema’s en bevat 24 actiepunten.

Optimale inzet ambulancezorg

De sleutel voor optimalisatie van de inzet ligt in goede triage: welke zorg heeft de patiënt nodig, met welke urgentie en wie kan deze het beste bieden? Ambulancezorg is onderdeel van de keten van acute zorg en de werkwijze binnen de ambulancesector moet aansluiten op de keten.

Actiepunten zijn onder andere continue aandacht voor verbetering van het primaire proces, ontwikkeling van eenduidige en optimale urgentieclassificaties en onderzoek naar de rol van triagesystemen.

Samenwerking binnen de keten

Het gaat om de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener op het juiste moment. Het binnen de keten gezamenlijk organiseren van alle activiteiten gericht op het triëren, afstemmen, regisseren en bewaken van de uitvoering van de zorgverlening aan de patiënt draagt hier aan bij. Zorgcoördinatie is kan zo een mogelijke oplossing zijn voor het verlichten van de druk op de acute zorg. Informatiedeling is van groot belang om zorgcoördinatie op een goede manier inhoud te geven.

Kwaliteit

De ambulancesector ontwikkelt een objectief en meetbaar kwaliteitskader. Dit beschrijft wat goede ambulancezorg is en biedt handvatten voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van ambulancezorg. Het kwaliteitskader bevat zowel kwalitatieve als kwantitatieve indicatoren.

De beschikbare kennis en competenties binnen de RAV komen in lijn met de vernieuwde kwaliteitseisen, optimalisering van het primaire proces en intensievere samenwerking binnen de keten.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt staat onder druk, ook als het gaat om ambulanceverpleegkundigen. De ambulancesector neemt deel aan landelijke en regionale actieplannen en initieert sectorspecifieke acties.

Actiepunten zijn onder andere het verbeteren van de opleiding en inzetbaarheid van verpleegkundigen, het ontwikkelen van beleid dat er op is gericht verpleegkundig specialisten en physician assistants een betere plek te geven en het gezamenlijk vormgeven van zorgdifferentiatie.

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden moeten op orde zijn om optimale en doelmatige ambulancezorg te kunnen bieden. De uitgangspunten om de vereiste prestaties te kunnen realiseren, moeten voor alle RAV’s gelijk zijn, ondanks de (grote) regionale verschillen. Onderzoek naar mogelijke aanpassingen van het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid en meer flexibiliteit in de beleidsregel RAV moeten hieraan bijdragen. Evenals duidelijkheid over de toekomstige ordening van de sector.