Patiënten in 2017

De patiënt staat centraal. Om zorg van goede kwaliteit te kunnen bieden, is het belangrijk inzicht te hebben in wie de patiënt is, wat de leeftijd van de patiënt is en welke zorg hij of zij vraagt.

De tevredenheid van patiënten kan een indicator zijn voor de kwaliteit van de zorg. Dat geldt ook voor de eventuele klachten die een RAV ontvangt.

Het achterliggende cijfermateriaal kan teruggevonden worden in het tabellenboek ambulancezorg 2017.

Wie is de patiënt in 2017?

 • Vrijwel evenveel mannen als vrouwen zijn patiënt in 2017
 • De man-/vrouwverdeling van het aantal behandelde patiënten is eigenlijk ieder jaar min of meer gelijk en schommelt altijd rond de 50% vrouwen en 50% mannen.

 • Leeftijd van patiënten in 2017
 • De ambulancezorg maakt onderscheid in vier leeftijdscategorieën: pasgeborenen en zuigelingen (tot 1 jaar), kinderen (1 tot 16 jaar), volwassenen (16 tot 75 jaar) en ouderen (vanaf 75 jaar).

  Dit onderscheid is relevant aangezien per groep de benodigde zorg kan verschillen.

  Voor de behandeling en zorg aan kinderen zijn aparte protocollen ontwikkeld en in de traumatologie zijn er voor ouderen accentverschillen in de te bieden zorg.

 • Globaal toestandsbeeld van patiënten in 2017
 • De ambulancesector heeft zes specialismen aangewezen waar de ambulancezorg veel mee te maken heeft. De ambulanceverpleegkundige bepaalt altijd het toestandsbeeld van de patiënt. Bij iedere patiënt wordt bepaald bij welk specialisme de werkdiagnose het beste past.

  Cardiologische ziektebeelden, ziektebeelden die passen bij interne geneeskunde en neurologie kwamen in 2017 het meeste voor.

  Uit de grafiek blijkt dat bij 17% van de patiënten sprake is van een ander medisch specialisme dan de genoemde zes. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen, maar ook aan psychiatrische patiënten, patiënten die met spoed naar een ander ziekenhuis overgeplaatst worden en patiënten waarbij het niet (goed) mogelijk is ter plaatse het toestandsbeeld te bepalen en dus ook niet het juiste specialisme.

Wat vinden patiënten in 2017 van de ambulancezorg?

 • Wat is een klacht?

  Een klacht is een uiting van onvrede over de behandeling of bejegening van de patiënt. In 2016 bedroeg het aantal klachten in de ambulancesector per 1.000 inzetten:

  0,6 per 1000
 • Aantal klachten in 2017

  In 2017 hebben patiënten 0,6 klachten per 1.000 inzetten ingediend. Dit betekent dat er 1 klacht op 1.670 inzetten was.

 • Aantal klachten per RAV-regio in 2017
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • RAV’s en ambulancezorgprofessionals streven er naar verantwoorde en optimale zorg te verlenen. Er kunnen zich echter altijd situaties voorzien waarin de zorg niet voldoet aan de verwachtingen van patiënten en/of hun naasten. Klachten bieden de RAV aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering.

  Alle individuele RAV’s beschikken over een klachtenreglement. Afhandeling van de klachten vindt per RAV plaats op basis van het klachtenreglement.