Patiënten in 2016

De patiënt staat centraal. Om zorg van goede kwaliteit te kunnen bieden, is het belangrijk inzicht te hebben in wie de patiënt is, wat de leeftijd van de patiënt is en welke zorg hij of zij vraagt.

De tevredenheid van patiënten kan een indicator zijn voor de kwaliteit van de zorg. Dat geldt ook voor de eventuele klachten die een RAV ontvangt.

Het achterliggende cijfermateriaal kan teruggevonden worden in het tabellenboek 2016.

Wie is de patiënt in 2016?

 • Man-/vrouwverdeling patiënten in 2016
 • De man-/vrouwverdeling van het aantal behandelde patiënten is eigenlijk ieder jaar gelijk en schommelt altijd rond de 50% vrouwen en 50% mannen.

 • Leeftijd van patiënten in 2016
 • De ambulancezorg maakt onderscheid in vier leeftijdscategorieën: pasgeborenen en zuigelingen (tot 1 jaar), kinderen (1 tot 16 jaar), volwassenen (16 tot 75 jaar) en ouderen (vanaf 75 jaar).

  Dit onderscheid is relevant aangezien per groep de benodigde zorg verschilt.

  Voor de behandeling en zorg aan kinderen zijn aparte protocollen ontwikkeld en in de traumatologie zijn er voor ouderen accentverschillen in de te bieden zorg.

Wat vinden patiënten in 2016 van de ambulancezorg?

 • Klachten

  Een klacht is een uiting van onvrede over de behandeling of bejegening van de patiënt. In 2016 bedroeg het aantal klachten in de ambulancesector per 1.000 inzetten:

  0,6 per 1000
 • In 2016 hebben patiënten 0,6 klachten per 1.000 inzetten ingediend. Dit betekent dat er 1 klacht op 1.790 inzetten was. Dit aantal is vergelijkbaar met 2015, toen was er 1 klacht op iedere 1.800 inzetten.

 • Klachten
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • RAV’s en ambulancezorgprofessionals streven er naar verantwoorde en optimale zorg te verlenen. Er kunnen zich echter altijd situaties voorzien waarin de zorg niet voldoet aan de verwachtingen van patiënten en/of hun naasten. Klachten bieden de RAV aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering.

  Alle individuele RAV’s beschikken over een klachtenreglement. Afhandeling van de klachten vindt per RAV plaats op basis van het klachtenreglement.

Patiëntervaringen

 • Algemene waardering ambulancezorg door patiënten
 • Eenduidig meten patiëntervaringen

  De afgelopen jaren heeft de ambulancesector geïnvesteerd in de ontwikkeling van eenduidige instrumenten om patiëntervaringen te meten. Dit heeft geresulteerd in een Consumer Quality Index (CQI) voor de spoedeisende ambulancezorg en een CQI voor de planbare ambulancezorg. CQI-vragenlijsten zijn wetenschappelijk gefundeerd en meten ervaringen van consumenten van zorg.

  In 2016 heeft het NIVEL opnieuw, in opdracht van Ambulancezorg Nederland en met medewerking van alle RAV’s, een landelijk onderzoek uitgevoerd om de ervaringen van patiënten te meten. Het vorige onderzoek, de CQI spoedeisende ambulancezorg, vond plaats in 2013. De resultaten van beide onderzoeken zijn vergelijkbaar. Door het gelijktijdig uitzetten van de CQI planbare ambulancezorg en de CQI spoedeisende ambulancezorg is een compleet beeld ontstaan van de kwaliteit van ambulancezorg vanuit cliëntenperspectief.

  In 2016 deden 2.214 respondenten mee aan de CQI planbare ambulancezorg en 4.383 aan de CQI spoedeisende ambulancezorg. Dit zijn responspercentages van respectievelijk 28% en 36%.

 • Spoedeisende ambulancezorg: waardering inzet ambulance

  De CQI spoedeisende ambulancezorg gaat in op de kwaliteitsthema’s meldkamer, SEH, vervoer, bejegening, handeling en communicatie.

  De waardering van patiënten voor de inzet van de ambulance bij spoedeisende ambulancezorg was in 2016 hetzelfde als in 2013:

  9,0
 • Spoedeisende ambulancezorg: waardering meldkamer

  De waardering van patiënten voor de meldkamer bij spoedeisende ambulancezorg is in 2016 verbeterd ten opzichte van 2013 (2013: 8,4):

  8,6
 • Planbare ambulancezorg: waardering inzet ambulance

  De CQI Planbare ambulancezorg betreft in op de kwaliteitsthema’s vervoer, bejegening, handeling en communicatie.

  Patiënten waarderen de inzet van de ambulance bij planbare ambulancezorg met gemiddeld een

  9,1
 • Toelichting patiëntervaringen

  Het kwaliteitsthema ‘meldkamer’ is, in relatie tot spoedeisende ambulancezorg, de afgelopen drie jaar positiever beoordeeld door patiënten. Meldkamercentralisten ambulancezorg vertellen 112-bellers vaker wat zij moeten doen tot de ambulance arriveert en doen dit vaker op een begrijpelijke manier.

  Uit het onderzoek komen slechts kleine verbeterpunten naar voren. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld nog beter geïnformeerd worden over een eventuele wachttijd, in geval voor hen een ambulancerit is ingepland. Daarnaast kan de afronding van de zorg bij de patiënt thuis wellicht nog beter. Ambulancehulpverleners beslissen in spoedeisende situaties dikwijls zelf naar welk ziekenhuis zij de patiënt brengen. Hierover zouden zij de patiënt beter kunnen informeren c.q. betrekken.

  (bron: ‘Kwaliteit van ambulancezorg vanuit het perspectief van cliënten’, Nivel, 2017)