Ambulancezorgverlening in 2017

Ambulancezorgverlening in 2017 valt uiteen in een drietal onderwerpen. In de eerste plaats biedt het inzicht in het aantal ambulance-inzetten in 2017, vanuit verschillende benaderingswijzen. In de tweede plaats geeft het weer hoe snel de ambulance in 2017 ter plaatse was. Ten slotte gaat deze pagina in op de inhoud van de ambulancezorg.

Het achterliggende cijfermateriaal kan teruggevonden worden in het tabellenboek ambulancezorg 2017.

Hoeveel ambulance-inzetten waren er in 2017?

 • Totaal aantal ambulance-inzetten in 2017

  In 2017 hebben in Nederland 1.313.103 ambulance-inzetten plaatsgevonden.

  1.313.103
 • Ontwikkeling volume ambulancezorg 2013-2017 (x 1.000)
 • Het aantal ambulance-inzetten heeft jarenlang toegenomen. Sinds 2012 bedroeg de toename gemiddeld 5% per jaar. Opvallend is dat het aantal inzetten in 2017 min of meer gelijk is gebleven aan het aantal inzetten in 2016.

  De toename van het aantal ambulance-inzetten heeft te maken met onder andere:

  ● veranderingen in het zorglandschap

  ● maatschappelijke ontwikkelingen

  ● innovatie van het proces ambulancezorg

  De mate van de groei verschilt per regio, ook hebben de verschillende regio’s met verschillende oorzaken van de toename van het aantal inzetten te maken.

 • Spoedeisende en planbare ambulancezorg in 2017
 • Nederland maakt een onderscheid tussen spoedeisende en planbare ambulancezorg. Het gaat hier om het deel van de inzet waarbij de ambulance naar de patiënt toe gaat.

  Spoedeisende ambulancezorg moet zo spoedig mogelijk ter plaatse zijn. Dit kan ieder moment van de dag nodig zijn. De intentie is zorg verlenen en indien noodzakelijk de patiënt vervoeren, dit is afhankelijk van de situatie ter plaatse. De centralist van de meldkamer ambulancezorg bepaalt de riturgentie, A1 of A2. In 2017 was, evenals in 2016, 74% van de ambulance-inzetten spoedeisend van aard.

  Planbare ambulancezorg is zorg en vervoer van patiënten tussen het woon- of verblijfadres en zorginstellingen voor diagnostiek, therapie of opname en vice versa. Planbare ambulancezorg vindt over het algemeen plaats op basis van afspraken met de patiënt over het tijdstip van halen en brengen en de plaats van bestemming. 26% van de ambulance-inzetten in 2017 was planbaar.

 • Hoe vaak is de patiënt vervoerd door de ambulance in 2017?
 • Een ander onderscheid heeft betrekking op de vraag of de patiënt al dan niet is vervoerd door de ambulance, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis. Dit onderscheid heeft betrekking op het laatste deel van de inzet, vanaf het moment dat de ambulance bij de patiënt is gearriveerd. De vraag spoedeisend of planbaar is nu niet meer relevant.

  Declarabele inzetten zijn de inzetten waarbij een patiënt naar bijvoorbeeld het ziekenhuis is vervoerd. 71% van de ambulance-inzetten in 2017 was declarabel.

  Bij een Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV)-inzet is ter plaatse na onderzoek en/of behandeling van de patiënt gebleken dat vervoer niet noodzakelijk is. Er is wel altijd sprake van zorg. In 2017 was 21% van de ambulance-inzetten een EHGV-inzet.

  Bij een afgebroken of loze inzet wordt onderweg naar de patiënt toe al duidelijk dat ambulancezorg (toch) niet noodzakelijk is, of wordt er zelfs ter plekke geen patiënt aangetroffen. Er is geen sprake van vervoer en ook niet van zorg. Dit was in 2017 in 8% van de inzetten het geval.

 • Aantal ambulance-inzetten in 2017 (naar urgentie)
 • In 2017 hebben in Nederland 1.313.103 ambulance-inzetten plaatsgevonden:

  ● 611.193 A1-inzetten,

  ● 364.421 A2-inzetten en

  ● 337489 B-inzetten.

  Sinds 2013 is het aantal ambulance-inzetten gegroeid met bijna 170.000 inzetten, dat is 15% (3,7% per jaar).

  Het aantal inzetten verschilt regionaal sterk. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld de omvang en oppervlakte van een regio, het aantal inwoners, de bevolkingsdichtheid, de mate van stedelijkheid en de aanwezigheid en de aard van instelling voor gezondheidszorg in de betreffende regio.

 • A1-, A2- en B-inzetten in 2017
 • A1-inzetten zijn spoedeisende inzetten waarbij sprake is van een acute bedreiging van de vitale functies van de patient. Er waren in 2017 611.193 A1-inzetten. Dat is 47% van het totaal aantal inzetten.

  A2-inzetten zijn ook spoedeisende inzetten. Er is geen sprake van direct levensgevaar, maar er kan wel sprake zijn van (ernstige) gezondheidsschade. In 2017 waren er 364.421 A2-inzetten. Dat is 28% van het totaal aantal inzetten.

  B-inzetten betreffen planbare ambulancezorg, het gaat om patiënten die liggend vervoerd moeten worden en onderweg zorg nodig kunnen hebben. In 2017 zijn 337.489 B-inzetten uitgevoerd. Dat is 26% van het totaal aantal inzetten.

 • Aantal ambulance-inzetten in 2017 (soort inzet)
 • In 2017 hebben in Nederland 1.313.103 ambulance-inzetten plaatsgevonden:

  ● 936.402 declarabele inzetten,

  ● 274.678 EHGV-inzetten,

  ● 48.003 afgebroken inzetten en

  ● 54.020 loze inzetten.

  Sinds 2013 is het aantal ambulance-inzetten gegroeid met bijna 170.000 inzetten, dat is 15% (3,7% per jaar).

 • Declarabele, EHGV-, afgebroken en loze inzetten in 2017
 • Bij een declarabele inzet vindt vervoer van een patiënt plaats. In 2017 waren er 936.402 declarabele inzetten. Dat is 71% van het totaal aantal inzetten.

  Een EHGV-inzet is een inzet waarbij ter plaatse na onderzoek en/of behandeling van de patiënt blijkt dat vervoer niet noodzakelijk is. Er is wel altijd sprake van zorgverlening. In 2017 waren er 274.678 EHGV-inzetten. Dat is 21% van het totaal aantal inzetten

  Een afgebroken inzet wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en/of vervoer, maar wordt tijdens het aanrijden en vóór de ambulance de bestemming bereikt afgebroken. In 2017 waren er 48.003 afgebroken inzetten. Dat is 8% van het totaal aantal inzetten.

  Een loze inzet wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en/of vervoer. Ter plaatse blijkt echter dat de noodzaak tot geen van beide (nog) aanwezig is. In 2017 waren er 54.020 loze inzetten. Dat is 4% van het totaal aantal inzetten.

 • Aantal inzetten per 1.000 inwoners per regio in 2017
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • In 2017 zijn er gemiddeld 71 inzetten per 1.000 inwoners uitgevoerd, 53 inzetten per 1.000 inwoners hadden een spoedeisend karakter.

  Er zijn grote verschillen tussen het aantal inzetten per regio. Dit heeft te maken met verschillende factoren, zoals de omvang en oppervlakte van een regio, het aantal inwoners, de bevolkingsdichtheid, de mate van stedelijkheid en de aanwezigheid en de aard van instellingen voor gezondheidszorg in de betreffende regio.

 • A1-inzetten per 1.000 inwoners per regio in 2017
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • In 2017 zijn in Nederland 611193 inzetten met A1-urgentie uitgevoerd.

  Het aantal A1-inzetten is in 2017 ten opzichte van 2016 met 21.682 inzetten afgenomen.

  Sinds 2013 is het aantal A1-inzetten gemiddeld met 3,2% per jaar toegenomen.

 • A2-inzetten per 1.000 inwoners per regio in 2017
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • In 2017 zijn in Nederland 364.421 inzetten met A2-urgentie uitgevoerd.

  Het aantal A2-inzetten is in 2017 ten opzichte van 2016 met 24.365 inzetten toegenomen.

  Sinds 2013 is het aantal A2-inzetten gemiddeld met 8,1% per jaar toegenomen.

 • B-inzetten per 1.000 inwoners per regio in 2017
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • In 2017 zijn in Nederland 337.489 inzetten met B-urgentie uitgevoerd.

  Het aantal B-inzetten is in 2017 ten opzichte van 2016 met 2.831 inzetten afgenomen.

  Het aantal B-inzetten fluctueert sterk in de afgelopen jaren. In 2011 trad een daling op die tot 2014 doorzette. In 2015 en 2016 was er sprake van een stijging, maar is in 2017 is het aantal B-inzetten weer afgenomen.

Hoe snel was de ambulance ter plaatse in 2017?

 • A1-inzetten binnen 15 minuten bij de patiënt in 2017
 • In acute spoedeisende situaties moet men zo spoedig mogelijk ter plaats zorg kunnen verlenen. De ambulance moet daarom, onder normale omstandigheden, binnen maximaal vijftien minuten na het begin van de melding bij de patiënt arriveren.

  Van alle A1-inzetten die in 2017 zijn uitgevoerd, was de ambulance bij 92,4% inzetten binnen vijftien minuten na het begin van de melding bij de patiënt aanwezig. Dit duurde gemiddeld 9:41 minuten. Het percentage is gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren.

 • A1-inzetten binnen 15 minuten bij de patiënt per regio in 2017
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • Aan de responstijd van A1-inzetten zijn onder normale omstandigheden normen verbonden. De vijftienminutennorm, die geldt voor de responstijd van A1-inzetten, is in de eerste plaats een rekenkundige norm om te bepalen hoeveel ambulances op welke plaats noodzakelijk zijn om aan de wettelijke eisen van spreiding en beschikbaarheid te voldoen.

  Over het algemeen blijken overschrijdingen van de vijftien minuten zich hooguit tot een enkele minuut te beperken, al zijn er uiteraard altijd uitzonderingen.

  92,4% van de A1-inzetten was in 2017 binnen vijftien minuten aanwezig

  95% van de A1-inzetten was in 2016 binnen zeventien minuten aanwezig

 • Gemiddelde responstijd A1-inzetten per regio in 2017 (in min:sec)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • De responstijd van een inzet heeft betrekking op het eerste deel van een inzet en is de tijd tussen het aannemen van de telefoon door de centralist van de meldkamer ambulancezorg tot en met de aankomst van de ambulance bij de patiënt. De ambulance-inzet is dan nog niet afgerond, maar duurt tot en met de overdracht van de patiënt aan een andere zorgverlener.

  De landelijk gemiddelde responstijd van A1-inzetten bedroeg in 2017 9:41 minuten. Dit ligt ruim onder de norm van 15 minuten.

  Naast een snelle responstijd zijn er meer factoren die kunnen bijdragen aan de gezondheidswinst van patiënten en het terugdringen van de mortaliteit.

 • A2-inzetten binnen 30 minuten bij de patiënt in 2017
 • In acute spoedeisende situaties moet men zo spoedig mogelijk ter plaatse zorg kunnen verlenen. In de praktijk wordt er naar gestreefd dat een A2-inzet onder normale omstandigheden zo spoedig mogelijk en binnen maximaal dertig minuten na het begin van de melding bij de patiënt arriveert. Dit is geen wettelijk vastgelegde norm.

  In 2017 was in gemiddeld 96,1% van de A2-inzetten de ambulance binnen dertig minuten bij de patiënt.

 • A2-inzetten binnen 30 minuten bij de patiënt per regio in 2017
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • Mocht een ambulance met A2-urgentie langer dan dertig minuten onderweg zijn, beperkt deze extra tijd zich over het algemeen tot hooguit enkele minuten.

  96,1% van de A2-inzetten was in 2017 binnen 30 minuten aanwezig

 • Gemiddelde responstijd A2-inzetten per regio in 2017 (in min:sec)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • De responstijd van een ambulance-inzet bestaat uit drie onderdelen: de meldingstijd, de uitruktijd en de aanrijtijd.

  De landelijk gemiddelde responstijd van A2-inzetten bedroeg in 2017 15:07 minuten.

A1-inzetten in 2017 nader toegelicht

 • Gemiddelde meldkamerverwerkingstijd A1-inzetten per regio in 2017
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • De meldkamerverwerkingstijd (of: tijdsduur aangifte en aanname) is de tijdsduur vanaf het begin van de aanname (=het opnemen van de telefoon) door de centralist van de meldkamer ambulancezorg tot het moment waarop de centralist de inzetopdracht heeft verstrekt aan de uitvoerende ambulance-eenheid.

  De landelijk gemiddelde meldkamerverwerkingstijd van A1-inzetten in 2017 bedroeg 1:40 minuten en was één seconde langer ten opzichte van 1:39 minuten in 2016.

  De gemiddelde meldkamerverwerkingstijd van A1-inzetten varieert per jaar en varieert per regio:

  • de kortste landelijk gemiddelde meldkamerverwerkingstijd A1 sinds 2012 was 1:39 in 2016

  • de langste landelijk gemiddelde meldkamerverwerkingstijd A1 sinds 2012 was 1:58 in 2012 en 2013

  • in 2017 kwam een meldkamerverwerkingstijd A1 tussen 1:15 en 1:40 minuten het meeste voor

  • in 2017 was de helft van de regionaal gemiddelde meldkamerverwerkingstijden A1 1:36 minuten of korter

 • Gemiddelde uitruktijd A1-inzetten per regio in 2017
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • De uitruktijd is de tijdsduur vanaf het moment waarop de centralist van de meldkamer ambulancezorg de uitvoerende ambulance-eenheid heeft gealarmeerd tot het moment waarop de ambulance na de alarmering vertrekt (=wielen in beweging) met de volledige ambulance-eenheid naar de door de centralist opgegeven plaats.

  De landelijk gemiddelde uitruktijd van A1-inzetten in 2017 bedroeg 0:52 minuten en was drie seconden korter ten opzichte van 0:55 minuten in 2016.

  De gemiddelde uitruktijd van A1-inzetten varieert per jaar en varieert per regio:

  • de kortste landelijk gemiddelde uitruktijd A1 sinds 2012 was 0:52 in 2017

  • de langste landelijk gemiddelde uitruktijd A1 sinds 2012 was 1:01 in 2012

  • in 2017 kwam een uitruktijd A1 tussen 0:46 en 0:54 minuten het meeste voor

  • in 2017 was de helft van de regionaal gemiddelde uitruktijden A1 0:51 minuten of korter

 • Gemiddelde aanrijtijd A1-inzetten per regio in 2017
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • De aanrijtijd is de tijdsduur vanaf het moment waarop de ambulance na de alarmering vertrekt met de volledige ambulance-eenheid naar de door de centralist aangegeven plaats tot het moment waarop de ambulance arriveert bij de plaats waar de patiënt zich bevindt en waar de ambulance nog kan komen.

  De landelijk gemiddelde aanrijtijd van A1-inzetten in 2017 bedroeg 7:03 minuten en was tien seconden langer ten opzichte van 6:53 minuten in 2016. RAV’s hebben in toenemende mate te maken met de consequenties van de wijzigingen in het zorglandschap: specialisatie en concentratie van ziekenhuizen kan leiden tot grotere afstanden die door de ambulance moeten worden afgelegd. Ook hebben in 2017 diverse grote infrastructurele projecten plaatsgevonden, waardoor niet altijd de snelste route gevolgd kon worden.

  De gemiddelde aanrijtijd van A1-inzetten varieert per jaar en varieert per regio:

  • de kortste landelijk gemiddelde aanrijtijd A1 sinds 2012 was 6:39 in 2012 en 2013

  • de langste landelijk gemiddelde aanrijtijd A1 sinds 2012 was 7:03 in 2017

  • in 2017 was de helft van de regionaal gemiddelde aanrijtijden A1 6:59 minuten of korter

 • Gemiddelde responstijd A1-inzetten per regio in 2017
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • De responstijd is de tijdsduur vanaf het begin van de aanname door de centralist van de meldkamer ambulancezorg tot het moment waarop de ambulance arriveert bij de plaats waar de patiënt zich bevindt en waar de ambulance nog kan komen.

  De landelijk gemiddelde responstijd van A1-inzetten in 2017 bedroeg 9:41 minuten en was vijftien seconden langer ten opzichte van 9:26 minuten in 2016. RAV’s hebben in toenemende mate te maken met de consequenties van de wijzigingen in het zorglandschap: specialisatie en concentratie van ziekenhuizen kan leiden tot grotere afstanden die door de ambulance moeten worden afgelegd. Ook hebben in 2017 diverse grote infrastructurele projecten plaatsgevonden, waardoor niet altijd de snelste route gevolgd kon worden.

  De gemiddelde responstijd van A1-inzetten varieert per jaar en varieert per regio:

  • de kortste landelijk gemiddelde responstijd A1 sinds 2012 was 9:25 in 2015

  • de langste landelijk gemiddelde responstijd A1 sinds 2012 was 9:41 in 2017

  • in 2017 kwam een responstijd A1 tussen 9:05 en 9:30 minuten het meeste voor

  • in 2017 was de helft van de regionaal gemiddelde responstijden A1 9:31 minuten of korter

A2-inzetten in 2017 nader toegelicht

 • Gemiddelde meldkamerverwerkingstijd A2-inzetten per regio in 2017
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • De meldkamerverwerkingstijd (of: tijdsduur aangifte en aanname) is de tijdsduur vanaf het begin van de aanname (=het opnemen van de telefoon) door de centralist van de meldkamer ambulancezorg tot het moment waarop de centralist de inzetopdracht heeft verstrekt aan de uitvoerende ambulance-eenheid.

  De landelijk gemiddelde meldkamerverwerkingstijd van A2-inzetten in 2017 bedroeg 2:48 minuten en was één seconde langer ten opzichte van 2:47 minuten in 2016.

  De gemiddelde meldkamerverwerkingstijd van A2-inzetten varieert per jaar en varieert per regio:

  • de kortste landelijk gemiddelde meldkamerverwerkingstijd A2 sinds 2012 was 2:47 in 2016

  • de langste landelijk gemiddelde meldkamerverwerkingstijd A2 sinds 2012 was 3:11 in 2012

  • in 2017 kwam een meldkamerverwerkingstijdA2 tussen 1:45 en 2:16 minuten het meeste voor

  • in 2017 was de helft van de regionaal gemiddelde meldkamerverwerkingstijden A2 2:44 minuten of korter

 • Gemiddelde uitruktijd A2-inzetten per regio in 2017
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • De uitruktijd is de tijdsduur vanaf het moment waarop de centralist van de meldkamer ambulancezorg de uitvoerende ambulance-eenheid heeft gealarmeerd tot het moment waarop de ambulance na de alarmering vertrekt (=wielen in beweging) met de volledige ambulance-eenheid naar de door de centralist opgegeven plaats.

  De landelijk gemiddelde uitruktijd van A2-inzetten in 2017 bedroeg 1:03 minuten en was drie seconden korter ten opzichte van 1:06 minuten in 2016.

  De gemiddelde uitruktijd van A2-inzetten varieert per jaar en varieert per regio:

  • de kortste landelijk gemiddelde uitruktijd A2 sinds 2012 was 1:03 in 2017

  • de langste landelijk gemiddelde uitruktijd A2 sinds 2012 was 1:17 in 2012

  • in 2017 kwam een uitruktijd A2 tussen 0:55 en 1:06 minuten het meeste voor

  • in 2017 was de helft van de regionaal gemiddelde uitruktijden A2 1:04 minuten of korter

 • Gemiddelde aanrijtijd A2-inzetten per regio in 2017
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • De aanrijtijd is de tijdsduur vanaf het moment waarop de ambulance na de alarmering vertrekt met de volledige ambulance-eenheid naar de door de centralist aangegeven plaats tot het moment waarop de ambulance arriveert bij de plaats waar de patiënt zich bevindt en waar de ambulance nog kan komen.

  De landelijk gemiddelde aanrijtijd van A2-inzetten in 2017 bedroeg 10:56 minuten en was tien seconden langer ten opzichte van 10:46 minuten in 2016. RAV’s hebben in toenemende mate te maken met de consequenties van de wijzigingen in het zorglandschap: specialisatie en concentratie van ziekenhuizen kan leiden tot grotere afstanden die door de ambulance moeten worden afgelegd. Ook hebben in 2017 diverse grote infrastructurele projecten plaatsgevonden, waardoor niet altijd de snelste route gevolgd kon worden.

  De gemiddelde aanrijtijd van A2-inzetten varieert per jaar en varieert per regio:

  • de kortste landelijk gemiddelde aanrijtijd A2 sinds 2012 was 10:31 in 2012

  • de langste landelijk gemiddelde aanrijtijd A2 sinds 2012 was 10:56 in 2017

  • in 2017 kwam een aanrijtijd A2 tussen 10:35 en 11:25 minuten het meeste voor

  • in 2017 was de helft van de regionaal gemiddelde aanrijtijden A2 10:48 minuten of korter

 • Gemiddelde responstijd A2-inzetten per regio in 2017
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 • De responstijd is de tijdsduur vanaf het begin van de aanname door de centralist van de meldkamer ambulancezorg tot het moment waarop de ambulance arriveert bij de plaats waar de patiënt zich bevindt en waar de ambulance nog kan komen.

  De landelijk gemiddelde responstijd van A2-inzetten in 2017 bedroeg 15:07 minuten en was vijftien seconden langer ten opzichte van 14:52 minuten in 2016. RAV’s hebben in toenemende mate te maken met de consequenties van de wijzigingen in het zorglandschap: specialisatie en concentratie van ziekenhuizen kan leiden tot grotere afstanden die door de ambulance moeten worden afgelegd. Ook hebben in 2017 diverse grote infrastructurele projecten plaatsgevonden, waardoor niet altijd de snelste route gevolgd kon worden.

  De gemiddelde responstijd van A2-inzetten varieert per jaar en varieert per regio:

  • de kortste landelijk gemiddelde responstijd A2 sinds 2012 was 14:52 in 2016

  • de langste landelijk gemiddelde responstijd A2 sinds 2012 was 15.26 in 2013

  • in 2017 kwam een responstijd A2 tussen 13.20 en 14:25 minuten het meeste voor

  • in 2017 was de helft van de regionaal gemiddelde responstijdenA2 14:42 minuten of korter