Certificering rijonderricht hulpverleningsvoertuigen op openbare weg


Tot voor kort was het voor toekomstige bestuurders van voorrangsvoertuigen wettelijk gezien niet mogelijk om tijdens de rijopleiding te oefenen met optische en geluidssignalen (OGS) op de openbare weg. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft daarom in 2013 besloten bij wijze van proef vier instituten, waaronder de Academie voor de Ambulancezorg, een vrijstelling te verlenen voor het oefenen op de openbare weg met OGS.
 

Permanente vrijstelling voor gecertificeerde rijinstructeurs
De pilot bleek succesvol en het Ministerie van IenM heeft besloten tot een permanente vrijstelling om te mogen oefenen op de openbare weg met OGS. De vrijstelling is dus niet langer beperkt tot de organisaties die meededen aan de pilot. Onder voorwaarden mag iedereen die voldoet aan bepaalde kwaliteiten, rijonderricht met OGS op de openbare weg geven.
 
Certificering rijinstructeurs
Eén van de voorwaarden die het Ministerie stelt is dat de rijinstructeur gecertificeerd moet zijn.
De Minister van I&M legt in de vrijstelling de verantwoordelijkheid voor het inrichten van het certificeringssysteem expliciet bij de spoedeisende medische diensten en de brandweer. Een projectgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van AZN, Brandweer Nederland, certificerende organisaties (IBKI) en het IFV heeft een certificeringssysteem ontwikkeld.
 
Overgangstermijn verlengd
Voor brandweeropleider Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam-Amstelland Schiphol (BOCAS) en ambulanceopleider Academie voor de Ambulancezorg die meegewerkt hebben aan de pilot gold een overgangstermijn van 6 maanden om ongecertificeerd te mogen oefenen, in afwachting van het te ontwikkelen certificeringssysteem. Deze overgangstermijn liep op 1 oktober 2015 af.
Deze tijd bleek te kort om een certificerende instantie aan te wijzen, een certificeringssysteem te ontwikkelen en aanbieders van rijopleidingen te laten certificeren. Een verzoek om verlenging van de overgangstermijn is door de Minister gehonoreerd. De vrijstelling is onlangs tot 1 januari 2016 verlengd. De volledige tekst van het besluit is te vinden op de website.
 
Certificeringssysteem bijna gereed

Ambulancezorg Nederland heeft onlangs het certificeringssysteem op hoofdlijnen vastgesteld. Brandweer Nederland zal dat binnenkort ook doen. De projectgroep werkt op dit moment hard aan de gedetailleerde uitwerking van het certificeringssysteem, zodat op zo kort mogelijke termijn alles gereed is om opleiders in de gelegenheid te stellen instructeurs te laten certificeren.
 
Vragen?
Heeft u vragen over de certificering? Neem contact op met Huub Gubbels, contactpersoon AZN, huubgubbels@ziggo.nl of Linda Wolfs, Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen IFV via voorrangsvoertuigen@ifv.nl.