Kwaliteitskader (acute) psychiatrie ambulancezorg


In opdracht van het ministerie van VWS heeft het bureau SIRM in 2014 onderzoek gedaan naar de knelpunten en verbetervoorstellen in de keten van de (acute) geestelijke gezondheidszorg. Dit mede op basis van de inventarisatie van de door partijen in de (acute) GGZ-zorg aangedragen knelpunten in de dagelijkse praktijk.
De convenanten, het SIRM rapport en de knelpunten uit het Netwerk Keten Acute Zorg GGZ (VWS), zijn voor Ambulancezorg Nederland aanleiding geweest, om vanuit haar verantwoordelijkheid voor de ambulancezorg, dit kwaliteitskader/beleidsdocument op te stellen.
Dit document beperkt zich tot de gesignaleerde knelpunten uit het SIRM rapport ten aanzien van ambulancezorg.
 
Doel van dit kader is om eenduidige, landelijke kwaliteitsnormen voor de ambulancezorg vast te stellen voor patiënten waarbij een (acute) psychiatrische aandoening verondersteld wordt. Hierbij is rekening gehouden met regionale verschillen en verschillende toepassingsmogelijkheden.
Met dit kader wordt tevens beoogd dat er meer duidelijkheid ontstaat bij alle direct betrokken ketenpartners (GGZ, Politie, etc.).

Het kader is door het bestuur van AZN op 30/09/15 vastgesteld.

Klik hier voor het Kader >>>

Implementatie:
  • RAV’s wordt gevraagd om regionale initiatieven op dit gebied te melden bij de programmanager van AZN;
  • De bestuurscommissie Kwaliteit van AZN zal de komende periode de implementatie van het kader monitoren;
  • De Landelijke Protocollencommissie gaat beoordelen of er verbeteringen van de triage en LPA nodig zijn.
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Wim ten Wolde, programmamanager.