Het project Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg (KLPS-project) is afgerond. Het KLPS-project liep van juni 2009 tot en met februari 2012 en werd gesubsidieerd vanuit het programma Spoedzorg van ZonMw. Het KLPS-project bestond uit twee fasen met verschillende doelstellingen en eindproducten:

1. Tijdens Fase 1 (looptijd juni 2009-juni 2010) is met behulp van vragenlijsten, interviews en dossieronderzoek onderzocht welke factoren de opvolging van het Landelijk Protocol Spoedeisende Hulp (LPSEH) en het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) door respectievelijk SEH- en ambulanceverpleegkundigen beïnvloeden. Resultaten zijn gebruikt om strategieën te ontwikkelen om opvolging en implementatie van het LPA en het LPSEH te verbeteren.

2. Tijdens Fase 2 (looptijd juni 2010-februari 2012) zijn drie ketenrichtlijnen inclusief ketenpro-tocollen ontwikkeld voor de ambulance en SEH met de onderwerpen (1) Vooraankondiging en overdracht, (2) Sepsis en (3) Acuut coronair syndroom (met een focus op non-STEMI). Hierbij is getracht de richtlijnen en protocollen aan te laten sluiten bij de NHG-standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

De keuze voor deze protocollen is gemaakt in samenspraak met Ambulancezorg Nederland (AZN) en V&VN Ambulancezorg. Daarnaast heeft V&VN Ambulancezorg een belangrijke bijdrage gele-verd aan de inhoudelijke ontwikkeling en beoordeling van de ontwikkelde conceptrichtlijnen en -protocollen. De richtlijnen en protocollen zijn overgedragen aan AZN en de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV). Zij dragen zorg voor autorisatie van de ketenrichtlijnen, waarbij zij ondersteund worden door het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

Naast de implementatiestrategieën en ketenrichtlijnen als eindproducten, heeft het KLPS-project enkele ‘nevenproducten’ opgeleverd. Zo hebben betrokken beroepsverenigingen tijdens bijeenkomsten van de begeleidingscommissie en de expertgroep zowel procesmatig als op inhoudsniveau nauw samengewerkt. Tijdens de evaluatie van het KLPS-project werd door de betrokken verenigingen onderstreept dat deze bijeenkomsten hebben geleid tot een intensivering van de ketensamenwerking en een versterking van de ketengedachte.

Daarnaast heeft het KLPS-project conform de doelstelling van het Lectoraat en het programma Spoedzorg van ZonMw bijgedragen aan kenniscirculatie tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Zo zijn de resultaten van KLPS-project gebruikt om (1) inhoud te geven aan het curriculum van de opleiding Medische Hulpverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, (2) hebben studenten geparticipeerd in het onderzoek, (3) zijn op diverse (inter)nationale congressen en symposia presentaties en workshops gegeven en (4) zijn er diverse vakpublicaties verschenen in Triage, Critical Care en het vakblad Ambulancezorg. Daarnaast is er tot op heden één wetenschappelijke publicatie verschenen:

Ebben RHA, Vloet LCM, Mintjes-de Groot AJ, Van Achterberg T. Factors influencing adherence to an Emergency Department National Protocol. European Journal of Emergency Medicine.  2012;19(1):53-6 (PubMed)

Op dit moment worden mogelijkheden voor vervolgonderzoek verkend door het Lectoraat en de betrokken beroepsverenigingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onder-zoeker van het KLPS-project: Remco.Ebben@han.nl