PERSBERICHT
 
Zwolle, 18 oktober 2016
 
Ambulancezorg: meer dan op tijd rijden

De vraag naar ambulancezorg is de afgelopen vier jaar flink toegenomen. Het aantal ambulance-inzetten steeg met 12,5%. De ambulancesector heeft er alles aan gedaan om aan de stijgende vraag te voldoen. “Dat is ook ons gelukt. Geredeneerd vanuit het halen van aanrijtijden, zijn onze prestaties gelijk gebleven aan de afgelopen jaren. We zijn content met het extra budget dat de minister van VWS onlangs heeft vrijgemaakt voor ambulancezorg. Hiermee kunnen we zowel de spreiding en beschikbaarheid van ambulances verbeteren en de druk op onze professionals verlagen”, aldus Hans Simons, voorzitter Ambulancezorg Nederland (AZN).
 
Normale omstandigheden
Als het gaat om aanrijtijden is het belangrijk te weten dat de politiek heeft bepaald dat een ambulance in 95% van de spoedgevallen (levensgevaar) in principe binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. Deze norm geldt overigens alleen onder normale omstandigheden. Verkeersdrukte, een openstaande brug of ijzel zijn voorbeelden van ‘bijzondere omstandigheden’ waarop het ambulanceteam dat onderweg is naar de patiënt geen invloed heeft.
 
Planningsnorm, geen medische norm
Uit de praktijk blijkt dat de 15 minutennorm niet altijd gehaald wordt. Dat doet soms stof opwaaien. “Ik vind het belangrijk helderheid te creëren over de waarde van die 15 minuten, in relatie tot de gezondheid van de patiënt. Want die relatie is er niet 1 op 1” geeft Simons aan. De 15 minutennorm is een planningsnorm die wordt gebruikt voor de spreiding van- en het aantal ambulances in de regio. Simons: “De 15 minutennorm heeft geen medische onderbouwing. Dus als de ambulance na 16 minuten ter plaatse is, betekent dat niet automatisch dat de patiënt daar gezondheidsschade van ondervindt. De responstijd is slechts één van de vele determinanten die van invloed zijn op de overleving van een patiënt. Zo zijn er situaties waarin sneller dan 15 minuten zorg verleent moet worden voor een betere overlevingskans. “Er is dus een grote variatie aan zorgvragen die zich lastig laten vatten in een ideale aanrijtijd”, aldus Simons.
 
Tijd en kwaliteit
Tijd en kwaliteit zijn twee verschillende begrippen die niet altijd een eenduidige relatie hebben met elkaar. ‘Iets snel doen’ is iets anders dan ‘iets goed doen’. In de huidige samenleving wordt snelle zorg echter vaak gezien als kwaliteit. In de ambulancezorg gaat het vooral om timing: de juiste zorg op het juiste moment. In de ambulancesector is al lange tijd duidelijk dat tijd niet alles bepalend is en het belang van een snelle tijd sterk afhangt van de zorgvraag: heeft de patiënt een gebroken been of een hartstilstand? “Het vergt van partijen die wat verder van de ambulancepraktijk afstaan dat zij anders omgaan met het begrip tijd. Vanzelfsprekend streven we er als sector naar die 95% te halen zoals de norm ons voorschrijft, geeft Simons aan. “Het mag echter niet zo zijn dat de norm wordt gebruikt als een middel om de sector op af te rekenen”.
 
Verbeterplannen
Voldoende ambulances is een belangrijke voorwaarde om de norm te halen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de zorgverzekeraars onlangs op hun zorgplicht gewezen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor voldoende ambulancezorg in elke regio. Zorgverzekeraars hebben de handschoen opgepakt en werken momenteel aan verbeterplannen, in afstemming met de Regionale Ambulancevoorzieningen.
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Noot voor de redactie:
Vragen naar aanleiding van dit artikel kunt u stellen aan:
Nadiene Toby, persvoorlichting: 088 38 38 200