Per 1 maart jl. is het onderzoeksproject ‘Literatuurreview Eerste Hulp Geen Vervoer’ gestart. De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) voert dit project in opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) uit. Het onderzoeksproject is onderdeel van de Onderzoeksagenda Ambulancezorg. In deze nieuwsbrief doen we verslag van de voortgang van het project. 


Achtergrond
Het project ‘Eerste Hulp Geen Vervoer’ is een systematische literatuurstudie die loopt van 1 maart tot en met 31 december 2016. Tijdens de eerste fase van het project wordt de onderzoeksvraag voor de systematische literatuurstudie vastgesteld. Hiervoor zijn (a) lopende studies op het thema 'Eerste Hulp Geen Vervoer' geïnventariseerd en (b) (focusgroep)interviews gehouden met zorgprofessionals in het primaire proces en vertegenwoordigers uit management en ketenpartners.
 
Voortgang

De eerste fase wordt op dit moment afgerond. Er zijn in totaal 10 studies geïnventariseerd op diverse onderwerpen gerelateerd aan 'Eerste Hulp Geen Vervoer'. Individuele interviews en focusgroepinterviews met stakeholders binnen en buiten de ambulancezorg zijn inmiddels gehouden. Binnen de ambulancezorg betreft het afvaardigingen van de vakgroep verpleegkundig specialisten ambulancezorg, de vakgroep V&VN Ambulancezorg, de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg en de protocollencommissie van AZN. Buiten de ambulancezorg betreft het een afvaardiging van diverse huisartsen gremia, te weten InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap.
 
Vervolg

De komende weken worden resultaten geanalyseerd en wordt een advies uitgebracht aan AZN. Op basis van dit advies wordt de definitieve keuze voor de onderzoeksvraag van de systematische review gemaakt.

Meer informatie
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen, programmamanager AZN, of Remco Ebben, projectleider senior onderzoeker lectoraat acute intensieve zorg.