Start werkgroep FWG 3.0

In de sector-cao Ambulancezorg is vastgelegd dat de sector per 1 januari 2013 overgaat naar het functiebeschrijvings- en waarderingssysteem FWG 3.0.

FWG 3.0 is de systematiek van functiewaardering die toegepast wordt in de gezondheidszorg. De systematiek is verankerd in de Cao’s Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, GGZ, VVT (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) en is daarmee reeds op ruim 750.000 werknemers van toepassing. Daarmee is FWG 3.0 voor de zorg hèt instrument om de zwaarte van functies te wegen. Om deze reden hebben cao-partijen in de ambulancesector afgesproken in de cao ook hiertoe over te gaan.

Een paritaire werkgroep heeft op 7 december een eerste bijeenkomst om de voorbereidingen te starten. Hiertoe is een werkplan opgesteld met daarin alle aspecten die de invoering van FWG 3.0 in de ambulancesector met zich meebrengt. De besluitvorming vindt plaats door cao-partijen. Er wordt gebruik gemaakt van het bureau FWG-Advies als onafhankelijk adviseur.

De eerste stap in het traject is het doen van functie-onderzoek binnen de ambulancesector. Dit om inzicht te krijgen in de inhoud van de functies in onze sector. Daarna komen de andere facetten zoals de procedures, bezwaarbehandeling, beheer van het systeem en de feitelijke invoering binnen de RAV- aan bod. 

Voor meer informatie: Paulien van der Meulen, programmamanager Ambulancezorg Nederland: p.vandermeulen@ambulancezorg.nl