Het ministerie van VWS heeft het wetsvoorstel Tijdelijke wet ambulancezorg aangeboden aan de Tweede Kamer. De tekst van de wet en de bijbehorende memorie van toelichting zijn gepubliceerd in de Staatscourant.
 

Ambulancezorg Nederland heeft begin oktober 2011 de Tweede Kamer geïnformeerd over het standpunt van AZN met betrekking tot de wet. Ambulancezorg Nederland steunt de voorgestelde Tijdelijke wet Ambulancezorg. In het standpunt zijn de volgende opmerkingen en kanttekeningen geplaatst:

Formalisering in wetgeving
De ambulancesector ambulance acht het van groot belang dat de wetgeving rond ambulancezorg snel geformaliseerd wordt. De sector werkt al jarenlang vooruitlopend op de nieuwe wetgeving. Het is goed als deze ontwikkelingen nu ook formeel bekrachtigd en wettelijk gesteund worden.


Geen marktwerking
Ambulancezorg is acute zorg én cruciale zorg, in de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) wordt ambulancezorg aangeduid als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Dit brengt met zich mee dat de ambulancezorg zich niet leent voor marktwerking. De ambulancesector gaat er ook vanuit dat ook wanneer de Tijdelijke wet ambulancezorg vervangen wordt door structurele wetgeving, er nog steeds geen sprake zal zijn van marktwerking.

Snel gezamenlijk aan de slag voor na 2017
De Tijdelijke wet ambulancezorg zal tijdelijk van kracht zijn en kent een looptijd van vijf jaar. Voor de stabiliteit en continuïteit van de sector is het van belang dat inzicht in de situatie vanaf 2017 niet te lang op zich laat wachten. AZN wil daarom niet lang wachten om samen met het ministerie van VWS partners in de acute zorg (huisartsen en SEH’s) gezamenlijk nieuwe wetgeving voor te bereiden.  Belangrijke aandachtspunten daarin zijn het creëren van waarborgen voor een solide keten van acute zorg, een transparant bekostigingssysteem en een goede aansluiting op ketenpartners (OOV) in geval op opschaling en veiligheidsproblematiek.

Meldkamer
In de Twaz zijn de verantwoordelijkheden van de directeur RAV voor de meldkamer ambulancezorg verankerd. Er is momenteel een breed debat gaande over het meldkamerdomein. In de loop van de komende maanden zal besluitvorming hieromtrent plaatsvinden. De gevolgen hiervan staan echter de inwerkingtreding van de Twaz niet in de weg.

Het AZN-standpunt is vastgelegd in het ‘POSITION PAPER AZN: Tijdelijke wet ambulancezorg'.