Ontwikkeling CQ-index Planbare Ambulancezorg


In de afgelopen jaren is het perspectief van patiënten een steeds belangrijkere rol gaan spelen bij het meten van kwaliteit van zorg. Ook Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft hier veel aandacht voor. In samenwerking met het NIVEL heeft AZN een zogenaamde Consumer Quality Index (CQI) Spoedeisende Ambulancezorg ontwikkeld voor de spoedeisende ambulancezorg. Als vervolg daarop wordt nu een CQi ontwikkeld voor de planbare ambulancezorg.

 
CQi
Een CQI is een vragenlijst, die op een gestandaardiseerde en gevalideerde manier de kwaliteit van zorg meet vanuit het perspectief van de zorggebruikers. AZN heeft in samenwerking met het NIVEL een CQ-index ontwikkeld voor de spoedeisende ambulancezorg. In 2013 is deze vragenlijst toegestuurd aan cliënten van 16 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). De cliënten oordeelden zeer positief over spoedeisende ambulancezorg, waar dan ook in het land.

Planbare ambulancezorg
Naast spoedeisende ambulancezorg wordt er door RAV’s ook veel planbare ambulancezorg verleend. Patiënten die met planbare ambulancezorg te maken hebben, verkeren doorgaans in andere situaties dan patiënten die met spoedeisende ambulancezorg te maken hebben. Om inzicht te krijgen in de verwachtingen en ervaringen van patiënten ten aanzien van planbare ambulancezorg, is dit voorjaar gestart met de ontwikkeling van een CQi Planbare Ambulancezorg.
 
Het onderzoek
Na een brainstorm met RAV-kwaliteitsfunctionarissen in het najaar van 2013, is het project dit voorjaar daadwerkelijk van gestart gegaan. Afgelopen zomer zijn er interviews gehouden onder een aantal cliënten van RAV IJsselland en RAVU die recent te maken hebben gehad met planbare ambulancezorg. Uit deze interviews zijn de meest relevante onderwerpen voor deze cliëntengroep naar voren gekomen. Bijvoorbeeld de communicatie rond het maken van een afspraak, het comfort van het vervoer en het contact met het ambulancepersoneel. De belangrijkste onderwerpen zijn vertaald in een vragenlijst, die in de komende weken verstuurd zal worden naar cliënten van RAV IJsselland en RAVU. Op basis van de ingevulde vragenlijsten kan worden vastgesteld of alle vragen relevant zijn, goed zijn in te vullen en wat de precieze ervaringen zijn met het besteld vervoer.

Module ‘Planbare Ambulancezorg’
Aan het eind van het onderzoek worden er aanbevelingen gedaan om de vragenlijst te verbeteren. De CQ-index Planbare Ambulancezorg kent momenteel nog veel overlap met de bestaande vragenlijst over spoedeisende ambulancezorg. Het uiteindelijke doel is om de vragen die uniek van belang zijn voor de planbare ambulancezorg als aparte module op te nemen in de CQ-index Spoedeisende Ambulancezorg. Daarmee komt er een nieuwe vragenlijst die geschikt is om voor te leggen aan de diverse cliëntengroepen aan wie de RAV zorg verleend. Dit met als doel de kwaliteit van de zorgverlening voor deze cliënten waar mogelijk en nodig te verbeteren.
 
Meer weten?

Naar verwachting zullen de resultaten van het onderzoek en de nieuwe vragenlijst begin 2015 beschikbaar komen. Via de website en nieuwsbrief van AZN houden wij u hiervan op de hoogte. Mocht u vragen hebben over dit project, neemt u dan contact op met Margreet Hoogeveen, programmamanager AZN, via telefoonnummer 038-422 57 72.