Evaluatie verbetertraject C2000


C2000 is in 2004 in gebruik genomen.

Vijf jaar later heeft de kennisgroep ICT van Ambulancezorg Nederland (AZN) het initiatief genomen om een blauwdruk te maken voor landelijke, uniforme basis-verbindingsschema's. Dit om onder andere de communicatie in opgeschaalde situaties te verbeteren. Die blauwdruk is door AZN en GHOR Nederland uitgewerkt en geïmplementeerd. Daarnaast startte onder regie van het Veiligheidsberaad, politie, brandweer, defensie en ambulancezorg met het verbeterproject 'Portogewoon'. Een project waarin bewustwording en scholing rond portogebruik centraal stonden. Eind 2013 verscheen het 'Handboek C2000 Ambulancezorg' met daarin landelijk uniforme procedures voor correct C2000-gebruik binnen de ambulancezorg.
 
In september is de eindevaluatie van het verbeterproject verschenen. De conclusie is dat het investeren in goed en effectief gebruik van C2000 de moeite waard is. Afspraken en kaders zijn doorgesproken en vastgelegd, er zijn goede overlegstructuren ingericht en de scholing van het overgrote deel van de gebruikers is op regionaal niveau verzorgd. Als het gaat om scholing zijn met name de multidisciplinair ontwikkelde animaties als verhelderend en leerzaam ervaren. Belangrijk is verder dat er een C2000-expert is aangesteld in alle 25 RAV’s.
 
Naar de toekomst
Er blijven natuurlijk altijd verbeterpunten. De blijvende aandacht  voor communicatie onder opgeschaalde omstandigheden is daar een voorbeeld van. Datzelfde geldt voor de focus -vanuit de regio's- op alles wat landelijk is ontwikkeld en afgesproken. Geadviseerd is dan ook om in elke regio een 'kernteam C2000' te formeren dat zich richt op de regionale implementatie van het landelijk kader. In het team komen techniek, organisatie, opleiding, GHOR en beleid samen.
 
In het evaluatierapport wordt tenslotte een lans gebroken voor structurele aandacht voor C2000. Dat is juist nu van belang, omdat de projectfinanciering voor de multidisciplinaire aanpak wegvalt, maar ook vanwege het feit dat, mede dankzij de extra aandacht uit het verbeterproject, C2000 zich heeft bewezen bij de inhuldiging van de koning en de nucleaire top in Den Haag.

Meer informatie
Hebt u naar aanleiding van de bericht vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Judy Westerveld, programmamanager, van AZN.