Ebola update 4 – 8 oktober 2014


Epidemie
Vooral in Liberia en Sierra Leone breidt het aantal nieuwe ziektegevallen zich verder uit en is de epidemie nog niet onder controle.
In Nigeria en Senegal hebben zich geen nieuwe gevallen voorgedaan. Hierdoor is het risico op ebola bij mensen die recent teruggekeerd zijn uit die landen verminderd.
  
Strikte isolatie is (ook) reguliere zorg
Tijdens de ledenvergadering van AZN op 1 oktober jl. is herbevestigd dat ambulancezorg voor patiënten waarvoor strikte isolatie is vereist - zoals voor ebola - reguliere zorg is.
Dit komt overeen met het recent vastgestelde LPA8 (protocol 2.6 Infectiepreventie). In dit protocol staat dat ‘ebola’ valt onder ‘strikte isolatie met aanvullende maatregelen’. De directie van elke RAV is voor de uitvoering hiervan verantwoordelijk.
Zo wordt ook voorkomen dat er in de toekomst, in vergelijkbare situaties, telkens weer nieuwe/andere werkwijzen moeten worden gevonden bij vergelijkbare uitbraken. 

Casuïstiek
De afgelopen weken zijn er meerdere patiënten, die via de triagestandaard als mogelijke ebolapatiënt werden geïdentificeerd, beoordeeld door één van de academische centra. Voor 5 patiënten is ambulancezorg ingezet. Bij geen van deze verdenkingen bleek het - al dan niet op basis van specifieke diagnostiek - om een ebola-infectie te gaan.

Alle casussen zijn over het algemeen goed verlopen. Duidelijk is geworden dat er veel tijd (enkele uren) mee gemoeid is.
Alle regio’s worden verzocht hun ervaringen te delen met de expertgroep ‘ebola’.
Voor contact: w.tenwolde@ambulancezorg.nl
 
NB (wellicht ten overvloede): een van ebola verdachte patiënt met alleen koorts kan met eigen vervoer naar het ziekenhuis. De LCI-richtlijn ‘Virale hemorragische koorts Filovirussen Bijlage 4 ‘Praktische uitwerking vervoer (verdachte) ebola-/marburgpatiënten’ is aangevuld met motivatie daarvoor en met aanvullende voorwaarden waaronder eigen vervoer kan plaatsvinden. De wijze van vervoer wordt bepaald in het overleg van de regionale deskundigen (zoals huisarts, MMA, infectioloog en GGD arts).

Landelijke set beschikbaar vanaf 17 oktober 2014
De ‘expertgroep ebola’ is op 2 oktober jl. bijeen geweest. Ook vertegenwoordigers van het RIVM waren hierbij aanwezig. Besloten is de landelijke triageprotocollen en werkinstructies (aan-/uitkleedprocedures) aan te scherpen.

Het is van belang dat de ambulancesector deze set eenduidig hanteert en afstemt met de UMC(’s) in de regio om te voorkomen dat er verschillende werkwijzen ontstaan. De directie van de RAV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke protocollen en werkinstructies in de regio.

Vanaf 17 oktober a.s. is de set van protocollen en werkinstructies beschikbaar voor alle RAV’s. In de ‘Ambulance app’ worden eveneens de geactualiseerde triageprotocollen opgenomen (zie ‘Actueel’).

Webinar (internet seminar)
Het ebola webinar wordt gehouden op:
 
Woensdag 22 oktober om 17.00 uur
 
Tijdens dit webinar worden de landelijke (triage)protocollen en werkinstructies voor de ambulancesector gepresenteerd.
U kunt zich nog steeds aanmelden via w.tenwolde@ambulancezorg.nl
Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging met inloggegevens (verplicht).

AZN stelt de presentatie (pdf) die tijdens het webinar wordt gegeven na afloop beschikbaar op de AZN website.

Personeel en ambulances beschikbaar stellen
De internationale ondersteuning bij de uitbraakbestrijding richt zich vooral op het leveren van goederen (waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen) en het opzetten en deels bemensen van ebola treatment units (ETU), onder andere door de VS, het Verenigd Koninkrijk en Artsen zonder Grenzen. De epidemie breidt zich sneller uit dan de getroffen landen, de Verenigde Naties en de aanwezige hulporganisaties aan kunnen.
 
De W.H.O. heeft de Nederlandse regering officieel gevraagd hulp te bieden aan de getroffen gebieden. Het kabinet maakt 15 miljoen euro noodhulp vrij voor de bestrijding van de ebola-epidemie.
Er is onder andere dringend behoefte aan personeel voor behandelcentra, hulpgoederen en materiaal (ic. ambulances).
 
De minister van VWS doet een dringend beroep op de ambulancesector om verpleegkundigen en (afgeschreven) ambulances beschikbaar te stellen. Dit verzoek is ook gedaan aan artsenorganisaties, GGD GHOR Nederland en Defensie.
 
Vragen of meer informatie?
Voor regio-specifieke vragen adviseren wij u contact op te nemen met de GGD in uw regio.

Indien u naar aanleiding van deze update vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan contact op met Wim ten Wolde via w.tenwolde@ambulancezorg.nl

Deze ebola update is per mail verstuurd aan leden AZN, VWS, RIVM, IGZ, GGD GHOR NL, NVMMA, V&VN ambulancezorg, Landelijke Protocollencommissie Ambulancezorg en de communicatieadviseurs RAV’s.
Ebola updates worden ook verspreid via de Ambulancezorg app en staan tevens op www.ambulancezorg.nl (richtlijnen/protocollen; actueel)