Ebola update 1 - 2 september 2014


Medisch inhoudelijk

Beloop
De ziekteverschijnselen treden tussen 2 en 21 dagen (met een gemiddelde van 7 dagen) op na besmetting met het ebolavirus.

Ebola patiënten worden als besmettelijk beschouwd vanaf het moment dat zij ziek zijn. De besmettelijkheid is het hoogst in het laatste stadium van de ziekte, wanneer er ook bloedingen optreden.

Het ebolavirus veroorzaakt:
• hoge koorts
• hoofdpijn
• spierpijnen
• braken
• diarree
• bloedingen

De LCI richtlijn biedt achtergrondinformatie over het klinisch beeld en de meldingsplicht.  

Triage

Protocol telefonische- en fysieke triage
Het RIVM heeft samen met het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en de landelijke protocollencommissie van Ambulancezorg Nederland, het protocol voor telefonische - en fysieke triage door de huisarts(post), ambulance en artsen werkzaam op de spoedeisende hulp ontwikkeld (vastgesteld 1 september 2014).

Overleg over verdenking ebola
  • Bij voorkeur vindt de triage telefonisch plaats en wordt er bij voorkeur door de huisarts laagdrempelig overlegd met een internist-infectioloog, arts-microbioloog of GGD arts infectieziektebestrijding in geval er een verdenking op een ebola-infectie is;
  • In geval van instabiele patiënten voert de MMA dit overleg (in plaats van de huisarts);
  • Handel conform regionale afspraken.
Zie protocol telefonische triage ambulance-/huisartsenzorg.

Wel of geen ambulance?

Insturen naar UMC
Als na het overleg tussen huisarts/MMA met de internist-infectioloog, arts-microbioloog of GGD arts infectieziektebestrijding wordt geconcludeerd dat er een reële verdenking is op ebola, wordt de patiënt ingestuurd naar een Universitair Medisch Centrum.

Ambulancezorg
Op basis van de zorgbehoefte van de patiënt bepaalt de huisarts in overleg met de MMA of inzet van ambulancezorg nodig is èn op welke wijze ambulancezorg wordt ingezet. Conform regionale afspraken.

Overleg
Deze week vindt overleg plaats met de RAV’s die een Universitair Medisch Centrum (UMC) in hun verzorgingsgebied hebben. Tijdens dit overleg wordt besproken of het mogelijk is om alleen deze RAV’s te belasten met het vervoer van ebola verdachte patiënten. Hierover is op dit moment nog niets concreets besloten.

Vervoer en opvang patiënt verdacht van een ebola-infectie

  • Deze week komt de werkgroep infectiepreventie (WIP) met een aanvulling op de huidige WIP richtlijnen voor de ambulancezorg;
  • Nadere informatie over strikte isolatie leest u in VLPA infectiepreventie (2.6);

Afstemming en informeren ketenpartners/relaties

AZN informeert IGZ, VWS, GGD GHOR NL en RIVM voortdurend over de actuele stand van zaken en de maatregelen die binnen de ambulancesector genomen worden.

Meer informatie?

Indien u naar aanleiding van deze update vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan contact op met Wim ten Wolde via w.tenwolde@ambulancezorg.nl