AZN publiceert Handboek C2000 Ambulancezorg


In eerdere nieuwsbrieven informeerden wij u over het landelijke verbetertraject C2000. Zowel binnen de ambulancezorg als multidisciplinair (samen met de andere hulpverleningsdiensten) zijn de afgelopen jaren inspanningen gedaan om het gebruik en beheer van C2000 te verbeteren.
 

Landelijke verbindingsschema’s

Zo heeft Ambulancezorg Nederland (AZN) landelijke C2000 verbindingsschema’s vastgesteld. Dankzij deze verbindingsschema’s kan iedereen, ongeacht in welke regio men zich bevindt, volgens dezelfde lijnen en procedures communiceren. De landelijke verbindingsschema’s bevorderen een goede communicatie en voorkomen dat het netwerk overbelast wordt. De ambulancesector loopt hiermee voorop en is een voorbeeld voor de andere disciplines.
 

Kerninstructeurs

Ook op het gebied van opleidingen zijn resultaten geboekt: kerninstructeurs uit alle RAV’s zijn opgeleid (‘train de trainer’) en voorzien van opleidingsmaterialen die in multidisciplinair verband (‘Portogewoon’) zijn ontwikkeld. De regionale instructeurs leiden vervolgens de C2000-eindgebruikers in de eigen regio op.
 

Handboek C2000

Ter afsluiting van het verbetertraject C2000 heeft AZN alle relevante afspraken, procedures, schema’s en aandachtspunten vastgelegd in ‘Het Handboek C2000’ De informatie uit het handboek is relevant voor alle gebruikers en beheerders van C2000-randapparatuur, meldkamercentralisten, leidinggevenden en GHOR-functionarissen. De totstandkoming van het handboek markeert de overgang van verbeterprojectfase naar de dagelijkse praktijk. Het handboek is onderdeel van het Landelijk Kader Fleetmap en zal jaarlijks worden geactualiseerd.
 
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judy Westerveld, programmamanager AZN, j.westerveld@ambulancezorg.nl.