Leren van VIM-meldingen


Maurice de Caluwe is -onder andere- kwaliteitsfunctionaris bij AmbulanceZorg Limburg-Noord. Maurice is als lid van de kennisgroep kwaliteit van Ambulancezorg Nederland betrokken bij het opzetten van een database van casuïstieken van (bijna)incidenten en verbeteracties.


Hij vertelt dat in het kader van de uitwerking van het Programma Patiëntveiligheid logischerwijs de vraag gesteld is hoe alle individuele meldingen bij elkaar te brengen zijn in een database. De diensten kunnen op die manier van elkaars casuïstiek gebruik maken. "Maar je krijgt ook zicht op wat er in het land gebeurt. En dat werkt twee kanten op. Het laat ook zien dat je er als organisatie of individuele zorgverlener niet alleen voor staat.

Als er landelijke trends in de VIM-meldingen te onderscheiden zijn kunnen die bijvoorbeeld leiden tot  aanpassingen van het protocol 

Belangrijk is natuurlijk dat de meldingen anoniem zijn. Ze mogen niet herleidbaar zijn tot een incident of een dienst. Dat maakt het gemakkelijker meldingen met elkaar te delen en om een informatiestroom op gang te brengen.
 
Als je informatie wilt analyseren moet je afspraken maken met elkaar. Over wat je waaronder verstaat. Aan alleen de voorbeelden in een doos doen heb je niets. Je moet iets terug kunnen vinden, op onderwerp of oorzaak bijvoorbeeld. Dan heeft het effect. Voor het goed registreren en analyseren van VIM-meldingen is een plan in de maak.
 
Eigen organisatie
In onze eigen organisatie zijn we nu een jaar bezig met patiëntveiligheid. We hebben eerst het thema verkend, bekeken wat er allemaal bij komt kijken. Vervolgens hebben we prioriteiten gesteld en plannen gemaakt; daarbij ging het om veiligheidsmanagement in de brede zin van het woord. Begin dit jaar is de concretiseringsfase gestart. We noemen ons meldsysteem nu ook het VIM-systeem en hebben daarover veel uitleg gegeven aan de medewerkers. Met resultaat, want we hebben nu al meer meldingen dan in het hele vorige jaar.