Patiëntveiligheid en kwaliteit gaan hand in hand


Annemieke van Liemt is binnen de RAV Kennemerland de trekker van het traject rond patiëntveiligheid. “We doen er, vind ik, veel aan.

En daarbij maken we dankbaar gebruik van de toolkit die op landelijk niveau is gemaakt. Gezien de voor ons recente RAV-vorming is bijvoorbeeld het ontwikkelen van een gezamenlijke visie belangrijk. Dat hebben we inmiddels gedaan. In vervolg daarop pakken we nu sommige punten lokaal op, andere juist in RAV-verband.

Met veilig incident melden bijvoorbeeld zijn we als RAV aan de slag gegaan. Er is een digitale module vervaardigd die goed werkt. Daarnaast hebben we een procedure risicomanagement opgesteld die onderdeel is van ons werkplan 2013. Verder vormen patiëntveiligheid en kwaliteit samen een vast agendapunt voor werkoverleggen én voor het overleg van het MT.

We hebben een nulmeting uitgevoerd met behulp van de enquete uit de toolkit. Daaruit bleek dat we niet helemaal aan het begin staan, maar dat het bewustzijn van patiëntveiligheid  vergroot moet worden. Wij vinden het belangrijk om het gesprek daarover op gang te krijgen en daarvoor hebben we de film uit de toolkit ingezet. Ook de kaarten met cartoons zijn uitgedeeld. Bovendien gaan we  ze benutten voor onze infobulletins. De veiligheidskaart uit de toolkit is beschikbaar in elke ambulance. Patiënten kunnen de kaart ook bekijken op onze website.

Deze week worden we extern geaudit op basis van het nieuwe certificeringsschema inclusief patientveiligheid. Deze toetsing iseen momentopname die, naar verwachting, positief zal zijn. Maar aandacht voor patiëntveiligheid is natuurlijk een continue proces, het moet structureel ingebed worden. Blijven verbeteren is al een belangrijk aandachtspunt in ons kwaliteitsmanagementsysteem. Met patiëntveiligheid kunnen we daar prima op aanhaken.

Patiëntveiligheid kun je top down faciliteren, maar het gaat om de beleving op de werkvloer; daarom richten we ons op een aanpak voor en door de medewerkers