Project CZO Accreditatie Opleidingen Ambulancezorg


Al sinds september 2011 werkt de AZN Projectgroep Accreditatie Opleidingen Ambulancezorg hard aan de voorbereiding van de CZO accreditatieprocedure. In dit bericht treft u een overzicht van de huidige stand van zaken.


Opleiding ambulanceverpleegkundige
De AZN projectgroep boog zich in eerste instantie over de Opleiding Ambulanceverpleegkundige. Het deskundigheidsgebied en de eindtermen voor deze opleiding zijn beschreven en door het AZN bestuur vastgesteld. Ook beschreef de AZN projectgroep de instroomeisen, omvang en duur van de opleidingen. Begin oktober wordt de opleiding tot ambulanceverpleegkundige voor accreditatie aangeboden aan het College Zorgopleidingen (CZO).

Opleiding Verpleegkundig Centralist Meldkamer
Op dit moment werkt de AZN-projectgroep aan het beschrijven van het deskundigheidsgebied en de eindtermen voor de Opleiding Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg (VCMKA). De AZN Projectgroep verwacht dat de beschrijving van de documenten deskundigheidsgebied en eindtermen opleiding Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg afgerond worden in oktober/november 2012. Daarna kunnen de documenten vastgesteld worden door het Algemeen Bestuur Ambulancezorg Nederland. Vervolgens kan het College Zorg Opleidingen ook de opleiding VCMKA accrediteren.

CZO opleidingscommissie ambulancezorg
Wanneer de opleiding ambulanceverpleegkundige door het CZO is geaccrediteerd, kan de erkenningsprocedure starten. Bij de beoordeling van de erkenningsaanvragen speelt de CZO Opleidingscommissie een belangrijke rol. De CZO opleidingscommissie ambulancezorg beoordeelt de erkenningsaanvragen voor uitvoering van een opleiding. Deze commissie wordt ingesteld door het CZO; de leden van opleidingscommissie worden voorgedragen door de betrokken brancheorganisaties.

Voor benoeming in de CZO opleidingscommissie ambulancezorg worden de volgende leden voorgedragen:
• Vereniging Ambulancezorg Nederland, twee leden: Dhr. Dr. M. Honigh en Dhr.  M.M. van Pijkeren
• Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg, één lid: Dhr. Drs. R. de Vos
• Vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Ambulancezorg, twee leden: Dhr. S.S. Schoemaker en de dhr. R. Ars
• Vereniging Branche-opleidingsinstituten Gezondheidszorg, twee leden: Mevr. L. van Ewijk en mevr. I. Spaans

Start aanvraagprocedure verschuift
Het is voor RAV’s pas mogelijk met een opleidingsinstituut in aanmerking te komen voor een uitvoeringserkenning voor de opleiding, nadat de laatst noodzakelijke kwantitatieve gegevens (bestaand CZO Format 3) in een beoordelingskader zijn beschreven. Tevens moet e.e.a. door het CZO zijn goedgekeurd en vastgesteld. De beschrijving van het beoordelingskader voor de opleiding ambulanceverpleegkundige vraagt meer tijd dan gedacht was. Daarnaast herziet het CZO de bestaande systematiek voor de beschrijving van het beoordelingskader en de erkenningsaanvraag. Daarmee verschuift de start van de aanvraagprocedure voor RAV’s en opleidingsinstituut van september 2012 op z’n vroegst naar januari 2013.


Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Betty van der Roest via b.vanderroest@ambulancezorg.nl