Tijdelijke wet ambulancezorg


Zoals bekend heeft de Eerste Kamer in april 2012 de Tijdelijke wet ambulancezorg aangenomen. Naar verwachting treedt de Twaz per 1 januari 2013 in werking. Vanaf dat moment mogen alleen Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) die een aanwijzing van de minister van VWS hebben ontvangen, ambulancezorg verlenen in de aangewezen RAV-regio’s. Rond de zomer zijn de RAV’s individueel over voornemen tot aanwijzing van de minister geïnformeerd.


Andere regelgeving
De inwerkingtreding van een wet gaat gepaard met diverse andere regelgeving. Het ministerie van VWS bereidt een en ander voor.

Invoeringsbesluit Ambulancezorg
Onlangs is het Invoeringsbesluit Ambulancezorg gepubliceerd. Dit invoeringsbesluit betreft de aanpassing van diverse algemene maatregelen van bestuur als gevolg van de inwerkingtreding van de Twaz (het gaat om de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet personenvervoer 2000, de Wet veiligheidsregio´s, de Wet toelating zorginstellingen, de Wet op de belasting van personenauto´s en motorrijwielen, de Wet op de motorrijtuigenbelasting en de Wegenverkeerswet 1994).

Download hier Het besluit.

Vragen?
Voor meer informatie over de Tijdelijke wet ambulancezorg kunt u terecht bij Isolde Boers, programmamanager, i.boers@ambulancezorg.nl