Nieuw bekostigingsmodel voor de ambulancezorg


De minister van VWS heeft onlangs de NZa opdracht gegeven een nieuw bekostigingsmodel voor de ambulancezorg uit te werken. Dit model moet per 1 januari 2014 worden ingevoerd.


Opdracht vloeit voort uit een convenant gesloten in 2010
In maart 2010 hebben de minister van VWS en Ambulancezorg Nederland (AZN) een convenant gesloten, gekoppeld aan de Wet Ambulancezorg (WAZ) die in 2008 was aangenomen door de Eerste Kamer. De minister van VWS heeft eind 2010 besloten de WAZ niet in te voeren, maar in plaats daarvan een aangepaste wet. In april 2012 nam de Eerste Kamer de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) aan.

Nieuw bekostigingssysteem ambulancezorg
Onderdeel van het convenant tussen de minister van VWS en AZN was het komen tot een nieuw bekostigingssysteem voor de ambulancezorg. De minister van VWS heeft nu, voortvloeiend uit deze convenantsafspraak, de NZa opdracht gegeven een kostenonderzoek uit te voeren en een advies uit te brengen voor een nieuwe bekostigings- en financieringssystematiek. In september 2012 is de NZa met dit project gestart.

Historisch perspectief
Achtergrond van een en ander is dat het huidige budgetmodel van ambulanceorganisaties en meldkamers eind jaren ’90 tot stand is gekomen en sindsdien niet meer is herzien. Er wordt gewerkt met normbedragen en een sluittarief. Dit heeft tot gevolg van het tarief van spoedritten verschilt, zowel per aanbieder van ambulancezorg als in de tijd. Er is geen directe relatie (meer) tussen tarieven en kostprijs. Tenslotte is het systeem ook erg ingewikkeld geworden in de loop der jaren.

Randvoorwaarden bij het opstellen van een nieuwe structuur
De minister heeft aangegeven dat de nieuwe bekostigings- en financieringsstructuur aan een aantal randvoorwaarden moet voldoen:
  • de nieuwe bekostiging moet primair gericht zijn op de beschikbaarheid van ambulancezorg en niet op productie
  • zo mogelijk moet worden aangesloten op het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (n.b.: het RIVM is momenteel, ook in opdracht van de minister van VWS, het referentiekader aan het actualiseren)
  • in het nieuwe systeem moeten kwaliteit en doelmatigheid gestimuleerd worden

De minister heeft tevens gevraagd om advies omtrent passende financiering bij de nieuwe bekostigingsstructuur.

Kostenonderzoek ambulancezorg
Om een bekostigingsmodel op basis van beschikbaarheid te ontwikkelen, moet duidelijk zijn wat deze beschikbaarheid kost. Daarnaast moet het kostenonderzoek duidelijk maken wat de kostendrijvers in de ambulancezorg zijn. Hiermee ontstaat inzicht in de mogelijkheden tot het stimuleren van doelmatigheid.

Advisering door de NZa en daarna?
De NZa zal een advies uitbrengen aan de minister van VWS. Wanneer de minister een positief besluit heeft genomen en de NZa op basis daarvan een nieuwe aanwijzing geeft, zal de NZa starten met de implementatie van de nieuwe bekostigings- en financieringsstructuur. Hier horen nieuwe beleidsregels bij.

Omzetten huidige budgetten
Een ander aandachtspunt is het omzetten van de huidige budgetten naar de nieuwe systematiek. Het streven is de nieuwe structuur in de zomer van 2013 gereed te hebben voor implementatie.

Vragen?
Voor meer informatie over het kostenonderzoek en de voortgang in de advisering door de NZa kunt u terecht bij Isolde Boers, programmamanager, i.boers@ambulancezorg.nl