Meldkamer van de Toekomst


Richting één landelijke meldkamerorganisatie
In februari 2012 heeft de minister van VenJ een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin hij het voornemen tot reorganisatie van de huidige meldkamerorganisatie(s) aankondigde. Het is de bedoeling dat er in de toekomst één landelijke meldkamerorganisatie zal zijn met maximaal tien locaties. De minister van VenJ is verantwoordelijk voor de ene landelijke meldkamerorganisatie.

Betrokken partijen
Onder leiding van het ministerie van VenJ wordt deze landelijke meldkamerorganisatie voorbereid.
Er zijn veel verschillende partijen betrokken bij het proces: in ieder geval drie ministeries (VenJ, VWS en Defensie), politie, brandweer, ambulancezorg, veiligheidsregio’s en marechaussee.

Thema’s in het transitieakkoord
De eerste fase in dit proces is het vaststellen van een transitieakkoord, waarin een aantal zaken op hoofdlijnen wordt geregeld. Het betreft dan de governance van de meldkamer (zowel de landelijke governance als die van de locaties), de financiën (een en ander moet immers een besparing €50 miljoen opleveren) en de locaties van de tien (nieuwe) bovenregionale meldkamers.
De governance is een belangrijk thema en hangt direct samen met de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is. Afgesproken is dat de kolommen (politie, brandweer en ambulancezorg) zelf bepalen waar de ‘knip’ tussen multidisciplinaire intake en monodisciplinaire intake komt te liggen. Kolommen zijn verantwoordelijk voor de monodisciplinaire processen. Een en ander heeft uiteraard ook gevolgen voor de medewerkers, welke medewerker is bij welke organisatie in dienst?

Overlegstructuur
Er is een uitgebreide overlegstructuur opgezet om alle onderwerpen zorgvuldig voor te bereiden. Het ministerie van VenJ betrekt de verschillende partijen zo optimaal mogelijk bij de voorbereidingen. Ook Ambulancezorg Nederland is op alle niveaus hierbij betrokken.

Vragen?
Voor meer informatie over de voortgang en andere zaken met betrekking tot de meldkamer van de toekomst kunt u terecht bij Isolde Boers, programmamanager, via i.boers@ambulancezorg.nl