Landelijk beleidskader Opleiden Trainen en Oefenen (OTO) vastgesteld


Het landelijk Beleidskader OTO is onlangs vastgesteld door de OTO-stuurgroep, het OTO-platform en de ALV van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het beleidskader is aangeboden aan het ministerie van VWS. Alle partners die in 2008 het OTO-convenant hebben getekend zijn vertegenwoordigd in de OTO-Stuurgroep.


Nieuw beleidskader
Het OTO-project krijgt een volwassen status met het nieuwe beleidskader, een belangrijke wens van bovengenoemde partijen die het beleidskader hebben opgesteld. Zij namen hierin ook de aanbeveling mee uit de status-analyse van het Nivel.

Heldere afspraken & richtinggevend
Het Beleidskader OTO zet een stap naar duidelijkere afspraken over taken en verantwoordelijkheden binnen het landelijke OTO-project. Daarnaast geeft het beleids- en begrippenkader richting aan landelijke en regionale activiteiten. Een uniforme verantwoording is ontwikkeld voor de regio’s op inhoud en financiën. Naast de beoogde eenduidigheid en uniformiteit laat het beleidskader voldoende ruimte voor regionaal maatwerk en accentverschillen.

VWS & de elf ROAZ regio’s
Het Beleidskader OTO is begin juli aangeboden aan VWS. VWS beziet op welke wijze dit kader een aanvulling kan vormen op het OTO-convenant. De elf ROAZ-regio’s is verzocht om het beleidskader te agenderen, zodat het een impuls kan geven aan het regionaal OTO-stimuleringsprogramma. Een Kwaliteitskader is in ontwikkeling en wordt in het najaar van 2012 toegevoegd aan het Beleidskader OTO.

Meer informatie
Indien u vragen heeft over het beleidskader OTO stuur dan een email aan Wiro Gruijters, programmamanager Ambulancezorg Nederland via w.gruijters@ambulancezorg.nl

In 2008 ondertekenden VWS, NVZ, NFU, GGD NL, AZN, GHOR NL, VHN en LNAZ (voorheen LvTC) het OTO-convenant, waarin partijen hebben afgesproken zich gezamenlijk in te spannen om de zorgsector door middel van Opleiden, Trainen en Oefenen beter voor te bereiden op hun taak en rol bij crises en rampen, en de samenwerking hierbij.