Nationale onderzoeksagenda Nederlandse ambulancezorg 2013-2017


Het is belangrijk dat ook in Nederland de effecten van de verleende acute zorg worden onderzocht. Daarom zijn Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) en de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Ambulancezorg (V&VN AZ) dit jaar gestart met de ontwikkeling van een nationale onderzoeksagenda voor de ambulancezorg. Begin 2013 is de onderzoeksagenda gereed.


Binnen een onderzoeksagenda worden onderzoeksvragen geïnventariseerd, geselecteerd en geprioriteerd. Vervolgens kan gerichter wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de verleende acute zorg in een of meerdere ambulanceorganisaties worden verricht. De methodiek ‘Jensen et al.’ wordt toegepast om de onderzoeksagenda vast te stellen. Deze methode bevat een literatuuronderzoek, een enquête, een werkconferentie en een emailronde.

Literatuuronderzoek
Twee HBO-V studentes hebben in het voorjaar van 2012 het literatuuronderzoek met succes uitgevoerd. Ze vonden 274 onderzoeksonderwerpen die zijn onderverdeeld in de thema’s Zorginhoudelijk, Organisatie/Kwaliteit en Scholing. Deze thema’s zijn vervolgens verder onderverdeeld. Indien u interesse heeft in het onderzoeksverslag, stuur dan een mail aan Pierre van Grunsven; pierre.van.grunsven@vrgz.nl Vermeld hierbij uw naam, functie en organisatie.

Enquête
De verzamelde 274 onderzoeksonderwerpen vormden de basis voor een enquête, die ook door dezelfde studentes werd opgesteld. Komend najaar wordt deze enquête verstuurd aan iedereen binnen de Nederlandse ambulancezorg met een interesse in wetenschappelijk onderzoek in de ambulancezorg.

Meedoen aan de enquête?
U kunt zich ook rechtstreeks opgeven voor deelname aan de enquête. Stuur hiervoor een email naar secretariaatazn@ambulancezorg.nl. Vermeld hierbij uw naam, functie en organisatie. De enquête kunt u tot uiterlijk 1 oktober a.s. invullen.

Werkconferentie
Op donderdag 22 november a.s. vindt een werkconferentie plaats voor alle belangstellenden vanuit de ambulancezorg. Ook zijn externe stakeholders (beleidsmakers, onderwijsinstanties, onderzoeksinstituten etc.) aanwezig. De uitkomsten van de enquete vormen de leidraad van de werkconferentie.

Emailronde
Na de werkconferentie wordt in een emailronde met alle belangstellenden de onderzoeksagenda verder gefinetuned.

Vaststellen onderzoeksagenda, aanvang 2013
Nadat alle stappen van de methodiek van Jensen et al. doorlopen zijn, stellen AZN, de NVMMA, en de V&VN AZ de definitieve onderzoeksagenda vast. De onderzoeksagenda wordt begin 2013 opgeleverd.

Meer informatie
Indien u vragen heeft of meer informatie wilt neem dan contact op met een van de volgende personen:
• AZN: Margreet Hoogeveen: m.hoogeveen@ambulancezorg.nl
• NVMMA: Pierre van Grunsven: pierre.van.grunsven@vrgz.nl
• V&VN AZ: Ina Bolt: i.bolt@venvn.nl