Informatiebijeenkomst CZO


Ongeveer 25 personen waren 14 juni jl. aanwezig op de informatiebijeenkomst over het CZO traject. De bijeenkomst vond plaats in de Academie voor Ambulancezorg te Harderwijk.
 

Bestuurlijke gang en aandacht binnen sector ambulancezorg
Margreet Hoogeveen (waarnemend directeur AZN) opende de bijeenkomst en keek terug op de bestuurlijke gang van het project en de aandacht die het heeft binnen de sector ambulancezorg.

Rol CZO en blik naar de toekomst
Marian Baardwijk, directeur CZO, presenteerde de rol van het CZO en schetste aan de hand van een tijdslijn de ontwikkeling van het CZO met een duidelijke blik naar de toekomst. Ook de operationele en strategische aspecten van de erkenningssystematiek en de regeling CZO zorgopleidingen, deskundigheidsgebieden en eindtermen passeerden de revue.

Werkzaamheden projectgroep
André Kurvers in zijn functie van voorzitter van de projectgroep CZO Accreditatie Opleidingen Ambulancezorg schonk aandacht aan de verrichte werkzaamheden van de projectgroep.
Het deskundigheidsgebied en Eindtermen ambulanceverpleegkundige liggen inmiddels voor aan het CZO. Op 29 juni a.s. vindt de opleidingscommissie i.o. CZO plaats die de uiteindelijke overdracht van de documenten aan het college van het CZO verzorgt.

Bewondering en dank voor hen die een bijdrage leverden
André sprak zijn bewondering en dank uit voor de professionals, opleiders en bestuurders die in samenspraak met hun achterban een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van de beschrijving van het deskundigheidsgebied en de eindtermen ambulanceverpleegkundige volgens de eisen van het CZO.

Beschrijven deskundigheidsgebied verpleegkundig centralist mka gestart
De volgende uitdaging, het beschrijven van het deskundigheidsgebied verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg, is inmiddels in gang gezet en de 2e versie wordt eind juni voorgelegd aan de projectgroep.

Prepareren voor de erkenningsaanvraag
De ochtend werd door Wiro Gruijters, projectleider, afgesloten met een opstap naar het middagprogramma. Wiro vroeg met name aandacht voor hetgeen er nu te gebeuren en te doen staat voor de RAV’s. De RAV’s moeten zich namelijk gaan prepareren voor de erkenningsaanvraag. De erkenningsaanvraag waarbij de RAV de penvoerder is, wordt samen met een opleider ingevuld volgens een format van het CZO.

Aandacht voor praktijkleren en verantwoordelijkheid RAV
Specifieke aandacht was er voor het praktijkleren en de verantwoordelijkheid van de RAV voor dit deel van het onderwijs.

Nieuwe erkenningssystematiek
Tevens ging de spreker in op de ontwikkelingen op hoofdlijnen binnen het CZO met betrekking tot de nieuwe erkenningssystematiek. Op basis van de internetdiscussie werkt het CZO verder aan de ontwikkeling van de nieuwe systematiek.

Discussiëren over ‘wat te doen’ en met wie
In de middag discussieerden opleidingsverantwoordelijken van de RAV’s met elkaar over ‘wat staat ons te doen’ en ‘met wie gaan we dat doen’  in relatie tot de leerplaats. Er werd uitvoerig gesproken over de onderwijsmethodiek, de eindkwalificaties, de toetsing, voorzieningen en de borging van de kwaliteit. Van deze middagsessie is een verslag gemaakt.

Download hier de presentaties
•  Presentatie Andre Kurvers, werkzaamheden projectgroep
•  Presentatie Wiro Gruijters, erkenningsaanvraag CZO
•  Presentatie Marian Baardwijk, de rol en ontwikkeling van CZO