Voortgang ontwikkeling protocollen ambulancezorg


Op 5 maart jl. spraken zo’n 100 mensen over de toekomst van de protocollen voor ambulancezorg. Precies een maand later, op 5 april, boog de protocollencommissie zich over de uitkomsten van de discussie.
 

Eén handboek ambulancezorg
Eén van de conclusies is dat de protocollen en de evidence based verantwoording deel zullen gaan uitmaken van één handboek ambulancezorg waarin onder meer ook de handelingsschema’s worden opgenomen. Uitgangspunt is dat iedere professional op elk moment moet kunnen beschikken over alle informatie die nodig is voor goede ambulancezorg.

Plek commissie
Rond deze tijd (eind april) vergadert de commissie opnieuw. Dit keer onder meer over haar eigen rol. Ze wil in de toekomst meer een commissie zijn die de uitkomsten van de expertgroepen coördineert. Dat betekent primair aandacht voor het proces. De indeling van de groepen is nog onderwerp van discussie. Moet de insteek thematisch zijn (pijn, benauwdheid) of staan specialismen centraal (bijvoorbeeld cardiologie). Het werk van de expertgroepen wordt getoetst door de relevante wetenschappelijke verenigingen.

Vorm
Er is veel gesproken over de digitale beschikbaarheid van de protocollen. De commissie stelt zich op het standpunt dat die beschikbaarheid vooral van belang is als ambulancemensen bij de patiënt zijn. Dit kan door interactieve PDF’s of APP’s te ontwikkelen. Daarvoor en daarna kan alles op sites of in boeken worden nageslagen. Dat betekent dat de directe behandelprotocollen rond bijvoorbeeld reanimatie, medicatie en ritmestoornissen binnen handbereik moeten zijn. De handelingsschema’s, zo vindt de commissie, moeten parate kennis zijn.

Opzet
De opzet van de protocollen in algemene zin sluit waarschijnlijk goed aan bij wat er nu is. Het protocol beschrijft optimale zorg binnen de competenties van de ambulanceverpleegkundige.