Kennisgroep Kwaliteit


Afgelopen vrijdag 13 april jl. stond de bijeenkomst van de kennisgroep kwaliteit in het teken van Veilig Incidenten Melden (VIM) en de Nederlandse Norm (NEN). 

 
VIM-systeem
Een groot deel van de RAV-en moet binnenkort een VIM-systeem kiezen. Sommige RAV-en hebben deze keuze reeds gemaakt of gebruiken al een systeem. Tijdens de bijeenkomst gaven vertegenwoordigers van meldingssystemen en/of hun gebruikers een toelichting op de diverse systemen die binnen de ambulancezorg gebruikt (kunnen) worden. Na afloop van de presentaties werd geconcludeerd dat informatiebeveiliging voor VIM-systemen erg belangrijk is.  Ook viel op dat de gepresenteerde systemen met name gericht zijn op het ambulanceteam en minder op de meldkamer ambulancezorg. Dit is een aandachtspunt. In de kennisgroep is afgesproken om een minimale dataset VIM te ontwikkelen. Op deze manier is het in de toekomst mogelijk informatie uit de VIM-systemen van RAV’s uit te wisselen.  Er wordt een werkgroep samengesteld vanuit de kennisgroep kwaliteit die de MDS gaat ontwikkelen.

NEN
Marieke van ’t Root, secretaris van de NEN-commissie ‘Ambulances en Uitrusting’ gaf een toelichting op de tot standkoming van NEN-normen. De NEN-commissie, die zijn samengesteld uit verschillende belangenbehartigers, speelt op nationaal en Europees niveau een belangrijke rol bij de totstandkoming van NEN-normen. Dit geldt ook voor de NEN-commissie ‘Ambulances en Uitrusting’. Betrokkenheid en input vanuit het veld, de gebruikers, is daarbij essentieel. Met de kennisgroep werd van gedachten gewisseld op welke wijze deze betrokkenheid vergroot kan worden. Delen van informatie vanuit de commissie via de website, kenbaar maken van reactietermijnen voor normen, zijn suggesties die werden gedaan. Verder zal via een abonnement op NEN-connect de voor RAV’s relevante normen aan leden beschikbaar worden gesteld.