CZO-traject steeds concreter; informatiebijeenkomst 14 juni


Het CZO-traject draait -zoals bekend- om de opleidingen van ambulanceverpleegkundigen, -chauffeurs en verpleegkundig centralisten van de meldkamer. Deze opleidingen gaan geaccrediteerd worden. Een sectorale projectgroep heeft inmiddels het deskundigheidsgebied ambulanceverpleegkundige gedefinieerd. Ook zijn de eindtermen opgesteld. De programmaraad Zorg en Opleidingen van Ambulancezorg Nederland heeft beide documenten goedgekeurd. In verband met de eindtermen is wel doorgepraat over de instroomeisen, waarbij nu -in het kader van gelijkschakeling met de profielen van andere specialistisch-verpleegkundige opleidingen- uitgegaan wordt van verpleegkundigen die BIG-geregistreerd zijn. Dat is een verschil met wat de sector gewend was, namelijk het aantrekken van ambulanceverpleegkundigen die al een specialistische opleidingen hebben.


Projectgroep => Algemeen Bestuur AZN => CZO
Het werk van de projectgroep wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van AZN en gaat, na goedkeuring, door naar het CZO. De leden van de nog in het leven te roepen onderwijscommissie van het CZO buigen zich er vervolgens over. Zij stellen zich de vraag of de documenten aan de verwachtingen voldoen en of het onderwijsgebied wordt opengesteld.

Positieve reactie van NVMMA
De NVMMA heeft ook positief op de documenten rond de deskundigheidsgebieden en de eindtermen gereageerd. Aangegeven is dat het goed zou zijn de eindtermen nog te vertalen naar concrete leerdoelen. Dat valt eigenlijk buiten het project maar is wel een relevante spin off. Om die reden gaat de projectgroep zich daar nog mee bezig houden.

Bijeenkomst 14 juni 2012
Op 14 juni vindt een informatiebijeenkomst over CZO plaats. In het eerste deel van de middag worden RAV-directeuren en ROC-en bijgepraat over het traject en de consequenties daarvan voor de ambulanceorganisaties. Tegen die tijd is naar verwachting ook duidelijk of de sector met betrekking tot de aanvragen voor accreditatie als collectief gaat optreden of juist niet. Verder zullen ervaringen met een CZO-traject vanuit een aanpalende sector gepresenteerd worden. Het tweede deel van de informatiebijeenkomst is bedoeld voor ROC-en en is instrumenteel van aard. Alles wat er komt kijken bij de aanvraag komt concreet aan de orde. Binnenkort informeren wij u over de wijze van aanmelden voor de CZO informatiebijeenkomst.