Richtlijnen/protocollen


Binnen de ambulancezorg wordt zowel op de Meldkamer Ambulancezorg (MKA)  als in de Ambulancezorg gewerkt met landelijke protocollen.

Protocollen zijn een onmisbaar element in de hedendaagse zorg en staan ook in de acute ambulancezorg centraal en geven de professionele standaard aan voor het medisch/verpleegkundig handelen.
Het begrip "Verantwoorde ambulancezorg" wordt hierdoor genormeerd met als doel de patiënt inzicht te geven welke kwaliteit van zorg verwacht mag worde. 

De toestand van de patiënt is telkens bepalend bij de keuze welk protocol gebruikt moet worden (en in welke mate dit gehanteerd kan worden). Daarnaast zijn protocollen de basis voor opleiding en scholing van medewerkers in de ambulancezorg. De leerstof van de opleidingen is en wordt op de nieuwe en gewijzigde protocollen aangepast.

Protocollen vormen de basis voor landelijke uniformiteit in de ambulancezorg en waarborgen dat de hulpvrager adequate, doelmatige (ambulance)zorg ontvangt. Het doel van protocollen is de ambulancezorgverleners te ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen en behandeling – achteraf - te kunnen evalueren.

Bij de ontwikkeling van de protocollen zijn professionals vanuit de ambulancesector betrokken. Bij de totstandkoming hiervan wordt  dit afgestemd met de ketenpartners acute zorg en (wetenschappelijke) beroepsorganisaties.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen: info@ambulancezorg.nl