Patientveiligheid: stand van zaken


Margreet Hoogeveen, programmamanager Ambulancezorg Nederland: “Binnen het programma zetten we onze stappen. In juni is de herziening van het HKZ-schema afgerond. Het nieuwe HKZ-schema Ambulancezorg is zowel in boekvorm als digitaal beschikbaar (www.hkz.nl)  Ook zijn er HKZ-producten die ondersteuning kunnen bieden bij het opzetten van een Veiligheidsmanagement Systeem (VMS). Met HKZ bekijken we of zij producten specifiek kunnen maken voor de ambulancezorg.

Er wordt hard gewerkt door de projectleiders van de regionale pilots om de instrumenten af te ronden. Sommige instrumenten zijn al gereed, zoals de patiëntveiligheidskaart en de checklist ‘Hoe veilig is mijn organisatie en hoe veilig werk ik?’. Alle instrumenten komen in de toolkit patiëntveiligheid ambulancezorg. De toolkit wordt eind 2011 aan alle RAV-en beschikbaar gesteld.

De expertgroepen voor de zes patiëntencategorieën hebben voor de zomer
de risico-analyses met elkaar doorgenomen en aan de hand van een risico-matrix bepaald wat de belangrijkste risico’s per categorie zijn. Voor deze risico’s zijn verbetervoorstellen gemaakt. De risico-analyses en de verbetervoorstellen maken ook onderdeel uit van de toolkit. De volgende stap is dat we de verbetervoorstellen in de praktijk verder uitwerken en uitproberen.

In de week van 14 t/m 21 november vindt voor de tweede keer de nationale meldweek patiëntveiligheid plaats. Deze meldweek is een initiatief van het ministerie van VWS. Wij nemen hieraan als ambulancesector voor het eerst deel. In deze meldweek kunnen alle ambulancezorgverleners, samen met alle eerstelijns beroepsbeoefenaars, voorkomende incidenten in de zorg melden via een anoniem digitaal meldsysteem. De meldweek is vooral bedoeld om extra aandacht te geven aan patiëntveiligheid. Maar ook de grootste risico’s en mogelijke verbeterplannen komen daardoor in beeld.”