Vorderingen patiëntveiligheidsprogramma- expertgroepen


 Het patiëntveiligheidsprogramma voor de ambulancezorg
 rust op twee pijlers:

  • een instrumentele pijler die invulling krijgt in regionale pilots. In deze pilots worden voor de zes basiselementen van het veiligheidsmanagementsysteem tools ontwikkeld:
    beleid en strategie, veilig incidenten melden, prospectieve risico-analyse, patiëntenparticipatie, cultuur en continu verbeteren.

  • een inhoudelijke pijler die invulling krijgt met nauwe betrokkenheid van professionals, aan de hand van zes patiëntencategorieën: patiënt met hartfalen, kinderen, psychiatrische patiënt, kwetsbare oudere, multitrauma patiënt, GHOR.


In november 2010 en maart 2011 kwamen de expertgroepen voor het eerst bijeen. Aan de hand van de fasen in het ambulance-zorgproces werden de risico’s geanalyseerd en mogelijke oplossingsrichtingen benoemd. Daarna werden externe deskundigen gevraagd de analyses aan te vullen. Op 7 juni ontmoetten de expertgroepen rond kinderen, psychiatrische patiënten en patiënten met hartfalen elkaar opnieuw. Dit keer om de oplossingsrichtingen verder te concretiseren en afspraken te maken over hoe die oplossingen uit te proberen zijn. Het belang van een balans tussen risico en (de juiste) maatregel kwam aan de orde. Je kunt niet voor elk risico al het materiaal vervangen  en sommige oplossingen (bijvoorbeeld ‘Denk om het afstapje’) verliezen op een gegeven moment hun attentiewaarde.

Margreet Hoogeveen, programma-manager Ambulancezorg Nederland: “Een checklist is belangrijk, voor reguliere situaties en in stressvolle omstandigheden. Maar we moeten wel waken voor ‘checklist-moeheid’. Dat betekent dat je goed moet nadenken over alternatieven. In de zin van een nieuwe benaming, of in de vormgeving, bijvoorbeeld met smiley’s of kleuren. Creativiteit is geboden én helderheid over wat bij professionals goed kan werken.

Bij het concreet maken van de oplossingen komen bij de expertgroepen overkoepelende thema’s naar boven: scholing, communicatie, samenwerkingsafspraken. Per patiëntencategorie bedenken de deelnemers twee (uit te testen) oplossingen. Het is belangrijk om klein te beginnen, om te kijken of iets werkt en collega’s bij het thema patiëntveiligheid te betrekken. De expertgroep psychiatrische patiënten wil graag een instrument ontwikkelen dat centralisten en  ambulanceteams kan helpen om het risico zo goed mogelijk in te schatten. We gaan nu bekijken of er in de GGZ al zo’n soort instrument bestaat en zo ja, of daarmee dan een verbinding is te leggen. Het is goed dat in de regio te doen, want dan kun je makkelijker overleggen of afstemmen. En je krijgt meer kennis van elkaars werk.”

Met de expertgroepen worden de ideeën verder uitgewerkt en concrete afspraken gemaakt door wie en op welke wijze het testen van de ideeën op te pakken is. Op 21 juni a.s. komen de expertgroepen voor de andere drie categorieën bijeen om dezelfde stappen te zette.