Onderzoeksproject Eerste Hulp Geen Vervoer


In opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de HAN in samenwerking met het werkveld een Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 ontwikkeld. Deze agenda dient als leidraad om focus en massa te creëren voor onderzoek binnen de ambulancezorg in Nederland. Op nummer één van de onderzoeksagenda staat het thema “Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV)’. Ambulancezorg Nederland heeft het LAIZ opdracht gegeven een systematische literatuurstudie uit te voeren naar dit belangrijke en actuele onderwerp.
 
Onderzoeksopzet
Het project ‘eerste hulp geen vervoer’ is uitgevoerd in de periode 1 maart 2016 tot en met 31 januari 2017. Tijdens de eerste fase van het project is de scope voor de systematische literatuurstudie vastgesteld. Hiervoor zijn (a) lopende studies op het thema EHGV geïnventariseerd en (b) (focusgroep)interviews gehouden met zorgprofessionals in het primaire proces en vertegenwoordigers uit management en ketenpartners. Tijdens de tweede fase is op systematische wijze literatuur gezocht, beoordeeld en samengevat.
 
Scope van de literatuurstudie
De literatuurstudie richtte zich op zeven deelonderwerpen gerelateerd aan EHGV:
Incidentie EHGV;
Patiëntkenmerken van patiënten waarbij EHGV plaatsvindt;
Bestaande richtlijnen en protocollen voor EHGV;
Triagecriteria en -uitkomsten voor EHGV;
Zorg na EHGV (zelf gekozen of op verwijzing);
Competenties die ambulanceverpleegkundigen nodig hebben om EHGV uit te voeren
Factoren die de ambulanceverpleegkundige beïnvloeden tijdens het beslisproces EHGV.
 
Resultaten
In totaal zijn 67 artikelen geïncludeerd in de literatuurstudie. Van deze 67 artikelen is de methodologische kwaliteit beoordeeld en zijn gegevens uit de artikelen gehaald die van belang zijn om inzicht te krijgen in de deelonderwerpen.
 
Eindproducten
De eindproducten van het project bestaan uit een beknopte Nederlandstalige rapportage en een Engelstalig artikel in een peer reviewed wetenschappelijke tijdschrift. Het Engelstalig artikel is inmiddels beschikbaar. In het volgende nummer van het vakblad van V&VN Ambulancezorg verschijnt een Nederlandse samenvatting van het onderzoek. De Nederlandse rapportage met aanbevelingen voor praktijk, onderwijs en onderzoek komt binnenkort beschikbaar.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over het EHGV-onderzoek kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen, programmamanager AZN, of Remco Ebben, senior onderzoeker lectoraat acute intensieve zorg HAN (Remco.Ebben@han.nl).