Update onderzoek vormgeving en gebruik LPA; Kan het LPA nog beter?


In de vormgeving van het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) is veel veranderd in de afgelopen jaren. Daarom zijn er in 2016 en 2017 twee onderzoeken gedaan naar de vormgeving van het LPA. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door de Radboud Universiteit in samenwerking met Ambulancezorg Nederland (AZN).
 
Onderzoek 1 – De landelijke enquête
Iedereen die werkzaam is in de ambulancezorg en werkt met het LPA is via zijn management of via diverse nieuwsbrieven uitgenodigd om de enquête in te vullen. In de landelijke enquête werden vragen gesteld over waar je het LPA voor gebruikt, hoe dat wordt gedaan en hoe moeilijk of makkelijk het is om informatie in het LPA te vinden. Ook stelden we vragen over hoe begrijpelijk de stroomschema’s zijn en wat er wordt gemist in het LPA.
339 verpleegkundigen, chauffeurs, medisch managers, verpleegkundig specialisten, physician assistants en bureauhoofden hebben de enquête ingevuld. Medewerkers van alle 25 RAV’s zijn vertegenwoordigd in de enquête. Wij bedanken hen allen voor hun tijd en waardevolle suggesties!
Uit de enquête blijkt dat het LPA een veelgebruikt en hooggewaardeerd instrument is. Ruim 60% van alle respondenten zoekt één of meerdere keren per week iets op in het LPA. Gemiddeld geven medewerkers het LPA het rapportcijfer 7,7.
Deze resultaten laten onverlet dat aanpassingen gewenst zijn. Aanpassingen waardoor het werken met het LPA nog beter gaat. Te denken valt aan de wens van een groot deel van de medewerkers om een index in het LPA-boek op te nemen. De volledige resultaten van de enquête worden dit najaar gepresenteerd en via deze website met jullie gedeeld.

Onderzoek 2 - Computerexperiment
Tussen augustus 2016 en mei 2017 hebben 113 ambulanceverpleegkundigen meegedaan aan een computerexperiment. Deze verpleegkundigen werkten verspreid over 17 verschillende RAV’s. In een uur kregen zij verschillende opdrachten met en zonder het LPA. Door deze opdrachten zagen wij hoe begrijpelijk het LPA is en hoe het LPA beter op het werken in de praktijk aan kan sluiten. Wij zijn dankbaar dat een zo’n groot aantal RAV’s en individuele medewerkers hun tijd en energie hebben willen delen voor deze experimenten.
De rapportage van de resultaten van de experimenten wordt in de loop van 2018 verwacht.
------------------------------------------------------------


Heb je vragen over deze onderzoeken? 
Neem dan contact op met Margreet Hoogeveen of Trudie van Duin, programmamanagers Ambulancezorg Nederland of Lisette Firet – onderzoeker Radboud Universiteit – l.firet@fm.ru.nl

Meer informatie over onderzoek in de ambulancesector kan je vinden bij het thema Kwaliteit.