Vorderingen programma patiëntveiligheid


In februari 2010 hebben de besturen van Ambulancezorg Nederland, NVMMA en V&VN Ambulancezorg het plan van aanpak voor een programma Patiëntveiligheid goedgekeurd. Daarop is de projectgroep Patiëntveiligheid gestart met de nadere invulling en uitvoering van het plan. Betrokkenheid van het veld is daarbij van groot belang. In deze nieuwsbrief informeren we u over de vorderingen van het programma en komt een aantal professionals aan het woord die bij het programma zijn betrokken.
 
In april 2010 vond de startbijeenkomst patiëntveiligheid ambulancezorg plaats. In deze bijeenkomst is het belang van werken aan patiëntveiligheid, het doel en de opzet van het programma toegelicht. Het programma berust op twee pijlers, namelijk een inhoudelijke pijler en een instrumentele pijlers.

De basiselementen uit een patiëntveiligheidsmanagementsysteem via regionale pilots uitgewerkt en hanteerbaar gemaakt voor RAV-en. Maar ook worden voor een aantal groepen binnen de ambulancezorg de veiligheidsrisico’s in kaart gebracht en verbetervoorstellen gedaan. Voor een meer veilige zorg maar ook om professionals uit het veld bij het werken aan patiëntveiligheid te betrekken. Dit gebeurt via zogenaamde expertgroepen. RAV-en en professionals konden zich voor pilots en expertgroepen aanmelden. Vanaf november 2010 is in het kader daarvan gestart met bijeenkomsten.
 
Projectgroep Patiëntveiligheid ambulancezorg
 
 • Piet Huizinga, directeur RAV IJsselland en AmbulanceOost, voorzitter programmaraad Kwaliteit
 • Pierre van Grunsven, MMA RAV Gelderland Zuid, lid programmaraad Kwaliteit 
 • Ina Bolt, ambulanceverpleegkundige UMCG Ambulancezorg, afvaardiging V&VN Ambulancezorg
 • Gerard Berendschot, beleidsmedewerker RAV IJsselland, lid programmaraad Kwaliteit 
 • Margreet Hoogeveen, programmamanager AZN
 • Liesbeth Prins, beleidsondersteunend medewerker AZN
 • Harry Molendijk, Centrum voor Patiëntveiligheid Isala, externe ondersteuning 
 
Pilots
12 RAV-en hebben zich aangemeld als pilotregio. In tweetallen werkt men de zes basiselementen van een veiligheidsmanagement-systeem verder uit (zie overzicht). Die uitwerking begint met een verkenning van wat al beschikbaar is vanuit de patiëntveiligheids-programma’s voor de eerste en tweede lijn. Zitten daar tools  bij die toepasbaar te maken zijn voor de ambulancezorg? Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheden om patiënten-participatie vorm te geven. In een andere pilot wordt onderzocht hoe je veilig incidenten melden (makkelijker) realiseert.
 
Thema
Pilotregio’s 
Beleid en Strategie
 • Gelderland Midden
 • Limburg Noord
Prospectieve risico-analyse
 • RAV Gooi en Vechtstreek
 • RAD Hollands Midden
Veilig Incidenten Melden
 • RAV Noord Holland Noord
 • RAV Zuid Holland Zuid
Continu verbeteren
 • RAVU
 • RAV Brabant Midden-West-Noord
Cultuur 
 • AmbulanceOost
 • RAV IJsselland
Patiëntenparticipatie
 • RAV Groningen
 • RAV Gelderland-Zuid
 
Programmamanager Margreet Hoogeveen: “De pilots zijn nu zo ver dat het eindresultaat voor ogen staat. Nu is verdere uitwerking aan de orde. Eind 2011 moeten er concrete instrumenten liggen die ook door andere RAV-en te gebruiken zijn. Tijdens de bijeenkomst die we gepland hebben voor 29 juni aanstaande krijgen we daarop al een eerste blik.
 
Het valt mij steeds op dat de projectleiders open en enthousiast zijn. Kennis en ervaring wordt onderling uitgewisseld. Daarnaast zijn ze ook binnen hun eigen organisaties bezig mensen aan het thema te binden. We komen één keer in de twee maanden bij elkaar en dat zijn buitengewoon inspirerende bijeenkomsten. Vanuit de projectgroep reageren we op de plannen, helpen we waar dat kan en schakelen we andere experts in waar nodig”.
 
Expertgroepen
Er zijn twee bijeenkomsten geweest met expertgroepen die risico’s van zes patiëntencategorieën verder gaan uitwerken. Daarbij gaat het om kinderen, kwetsbare ouderen, psychiatrisch patiënten, multitrauma patiënten, patiënten met hartfalen en GHOR.
 
In de expertgroepen draait het dus om patiëntencategorieën en het in beeld krijgen van de risico’s rond veiligheid. Die zijn voor een deel universeel. De uitvraag vanuit de meldkamer maar ook de overdracht in het ziekenhuis bijvoorbeeld zijn kritieke momenten. Daarnaast zijn er hele specifieke risico’s voor bepaalde patiënten-categorieën. Vervolgens is de vraag hoe je tot concrete oplossings-richtingen komt om de risico’s te beperken. Wat kun je concreet in de praktijk brengen? De planning is om voor de zomer per patiëntencategorie voor de belangrijkste risico’s verbeter-voorstellen te maken. De praktische haalbaarheid van deze voorstellen wordt vervolgens in de praktijk, binnen een aantal RAV-en, gemeten.
 
Bestuurlijke afspraken
Met het gezamenlijk vaststellen van het programma Patiëntveiligheid voor de ambulancezorg laten de betrokken besturen zien dat zij patiëntveiligheid zeer serieus nemen en dat de betrokken organisaties daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Om deze verantwoordelijkheid nog sterker te benadrukken en ook om te bereiken dat de beoogde resultaten daadwerkelijk gehaald worden, zijn er bestuurlijke afspraken in de maak. Die zijn dragers van de boodschap: werken aan patiëntveiligheid is geen vrijblijvende zaak. Op 29 juni, tijdens een bijeenkomst waar ook eerste resultaten worden gepresenteerd, vindt ondertekening van de afspraken met VWS plaats.