Interpretatie en naleving cao


De werkgeversdelegatie en de vakbonden hebben op 7 juli 2016 het 'Reglement Interpretatie en naleving cao' vastgesteld. Dit reglement is opgesteld ter uitvoering van artikel 1.6 omtrent de interpretatie en naleving van de cao ambulancezorg 1 januari 2015 – 31 december 2018.

Interpretatievragen worden eerst tijdens het reguliere paritaire overleg van cao-partijen behandeld. Als dit geen eensluidend antwoord oplevert kan de Ombudsman worden ingeschakeld. Ook bij nalevingsklachten kan de Ombudsman worden ingeschakeld, nadat eerst de interne procedure is doorlopen. Deze nieuwe functie wordt vervuld door Prof. Dr. Evert Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht UvA.