Landelijk onderzoek naar wensen nieuwe ambulancekleding


In het najaar van 2016 kiest de ambulancesector een nieuw kledingontwerp dat de huidige kledinglijn zal vervangen. Ambulancezorg Nederland (AZN) wil hierbij in de ontwerpfase zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en behoeften die er in de ambulancesector zijn. Een en ander wordt in kaart gebracht middels een landelijk onderzoek in de vorm van een uitgebreide enquête. Op die manier kan iedereen werkzaam in de sector zijn of haar stem laten gelden. De enquêteresultaten vormen een belangrijk onderdeel van de opdracht aan de kledingontwerper.
 

Uniek ontwerp
De enquêteresultaten vormen een belangrijk onderdeel van de opdracht aan de kledingontwerper. Om het nieuwe uniform te kunnen beschermen tegen oneigenlijk gebruik door derden en/of andere beroepsgroepen, moet het nieuwe uniform uniek zijn en voldoende afwijken van het oude uniform. De vragenlijst bevat evenwel ook vragen over het oude uniform, met als doel 'leren van de punten die goed of juist niet goed zijn'. 
  
Totstandkoming vragenlijst
De landelijke enquête wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy. Bij de ontwikkeling van de vragenlijst voor de enquête is de Klankbordgroep Kleding Ambulancezorg nauw betrokken. In deze klankbordgroep hebben vertegenwoordigers (grotendeels ambulanceprofessionals) uit elke Regionale Ambulance Voorziening zitting.
 
Invullen enquête
De hyperlink die toegang geeft tot de enquête is begin deze week verstuurd aan alle Regionale Ambulance Voorzieningen, met het verzoek de link via de eigen interne communicatiekanalen te verspreiden. Iedereen werkzaam in de ambulancesector is uitgenodigd de enquête in te vullen. Dit kan tot en met 8 juni a.s.
 
Doelgroepen
Het kledingontwerp betreft de kleding van de ambulancehulpverleners ‘op de ambulance’. Andere functies (zoals de meldkamercentralisten ambulancezorg, staffunctionarissen, directeuren) in de ambulancezorg zijn evengoed van harte uitgenodigd de enquête in te vullen. Iedereen heeft immers een eigen kijk op bijvoorbeeld uitstraling of veiligheid.
 
Terugkoppeling resultaten

De resultaten van de enquête worden via AZN teruggekoppeld aan alle medewerkers in de sector.
 
Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen stuur dan een mail naar het secretariaat van AZN.
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Het Instituut Fysieke Veiligheid is aangesteld als projectleider van het kledingtraject.
De landelijke regie van het kledingtraject is belegd bij branchevereniging Ambulancezorg Nederland.
 
In onderstaande illustraties is diverse informatie over het traject uitgewerkt:
Organisatiestructuur en grove planning
Overzicht aspecten die meespelen bij het ontwerp voor de nieuwe ambulancekleding