Wetenschappelijk onderzoek vormgeving Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA)
Een kernonderwerp in de Landelijke onderzoeksagenda ambulancezorg 2014 – 2018 is protocoladherentie (protocolopvolging). Er is een wetenschappelijk onderzoek gestart dat zich richt op de vormgeving van het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). Het onderzoek resulteert in aanbevelingen op welke wijze het LPA kan worden verbeterd. Een verbeterd begrip en gebruik van het LPA, door een verbeterde vormgeving, zal mogelijk bijdragen aan betere protocoladherentie.

 
De vormgeving van de protocollen in het LPA is in de afgelopen jaren telkens veranderd. Er is echter nooit systematisch onderzoek verricht naar de waardering van het LPA onder ambulanceprofessionals, noch is er onderzoek verricht naar het begrip van de symbolen en methoden, zoals die in het LPA worden gebruikt. In dit onderzoek wordt nagegaan of het LPA begrepen wordt, zoals dit is bedoeld en of dit als werkbaar wordt ervaren.
 
Het onderzoek kent naast wetenschappelijke-, fundamentele doelen, onderstaande aspecten:
  1. inzicht te krijgen in hoe ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs en MMA’s het LPA gebruiken en hoe het LPA door hen wordt gewaardeerd;
  2. inzicht te krijgen in welke methodische en symbolische onderdelen van het LPA het begrip en de werkbaarheid van het LPA beïnvloeden;
  3. op basis van de bevindingen van de gebruikers en literatuur op het gebied van het optimale gebruik van stroomdiagrammen, tot aanbevelingen te komen voor de vormgeving van het LPA.

Het onderzoek start met een enquête. Getracht wordt zoveel als mogelijk van de in Nederland werkende ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs en MMA’s voor deze enquête aan te schrijven. De tijdsinvestering hiervoor is tussen de 15 en maximaal 30 minuten per respondent.
Daarnaast worden maximaal 120 ambulanceverpleegkundigen uitgenodigd om deel te nemen aan computerexperimenten. De tijdsinvestering hiervoor ligt tussen de 45 en 90 minuten per verpleegkundige.
De RAV’s worden gevraagd om ambulanceverpleegkundigen en een klein aantal stafmedewerkers voor een beperkt aantal uren beschikbaar te stellen voor het onderzoek.

Planning (onder voorbehoud)
  • t/m april 2016: voorbereidings- en ontwerpfase;
  • mei 2016: verzamelfase (uitsturen enquête; computerexperimenten);
  • t/m 1e kwartaal 2017: analysefase;
  • eind 2017: terugkoppeling en publicatie.
 
Meer informatie:
  • Lisette Firet; Radboud Universiteit; Institute for Management Research; Dept. of Business Administration; Methodology Department;
  • Wim ten Wolde, programmamanager Ambulancezorg Nederland.