Over het convenant publieke diensten


De sector-cao Ambulancezorg is algemeen verbindend verklaard, zodat iedere werkgever en werknemer in Nederland die valt onder de werkingssfeer van de sector-cao gebonden wordt door de cao, ook als geen sprake is van lidmaatschap van een van de bij de cao betrokken partijen.

Een deel van het in Nederland werkzame ambulancepersoneel is aangesteld bij een publieke werkgever. Deze publieke werkgevers en werknemers worden niet automatisch (ofwel door lidmaatschap van een van de bij de cao betrokken partijen ofwel door een algemeen verbindend verklaring) gebonden aan de sector-cao. Partijen hebben daarom een convenant ondertekend om te verzekeren dat ook de publieke werkgevers en hun werknemers worden gebonden aan de sector-cao, zodat voor eenieder dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden. Hiermee zijn de arbeidsvoorwaarden in de hele ambulancesector gelijk getrokken.