Bekwaamheidsbeleid


Ambulancezorg is mensenwerk. De kwaliteit van de geleverde ambulancezorg is in grote mate afhankelijk van de deskundigheid van de zorgverleners. De gewenste minimale deskundigheid, in termen van (basis)-opleiding en noodzakelijke kennis en vaardigheden, is sectoraal vastgesteld voor de verschillende kernfuncties binnen de ambulancezorg. Maar ook het onderhouden van deskundigheid is essentieel voor kwalitatief goede zorgverlening. De ambulancesector heeft landelijke afspraken gemaakt over deskundigheidsbevordering en het behoud van bekwaamheid. Voor de Ambulanceverpleegkundige staat dit omschreven in het fundament voor bekwaamheidsbeleid ambulanceverpleegkundigen en voor de Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg in het fundament voor bekwaamheidsbeleid verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg. Daarnaast biedt de RAV regionaal bijscholingen aan die aansluiten bij de individuele en organisatorische leerwensen.
 
Register
Een onderdeel van het deskundigheidsbevorderingsbeleid binnen de ambulancesector is registratie in het door de sector erkende kwaliteitsregister. De ambulancesector kent sinds de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit 524 Wet BIG, waarin de functioneel zelfstandige bevoegdheid van ambulanceverpleegkundigen is geregeld, een eigen kwaliteitsregister: het Register Beroepsbeoefenaren Ambulancezorg (RBA). De zorgsector kent nu het Landelijk Kwaliteitsregister V&V, voor alle verpleegkundige beroepsbeoefenaren. AZN heeft samen met de beroepsvereniging besloten het Register Beroepsbeoefenaren Ambulancezorg over te dragen aan het Landelijk Kwaliteitsregister V&V.