Financiering


Het thema financiering betreft enerzijds een aantal actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor de toekomstige inrichting van de ambulancezorg en daarnaast thema’s die altijd actueel zijn.

In Nederland zijn de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de financiering van de ambulancezorg. De zorgverzekeraars verdelen het landelijke macrobudget. Dit gebeurt op basis van de beleidsregels, die de Nederlandse Zorgautoriteit vaststelt.

Spreiding & Beschikbaarheid
In het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid ligt vast wat (theoretisch) de meest geschikte locaties voor de standplaatsen zijn. Het referentiekader is ontwikkeld door het RIVM. In 2013 heeft de minister van VWS een geactualiseerde versie van dit referentiekader vastgesteld.

 
Bekostiging en financiering
Per 1 januari 2014 is een nieuwe bekostigings- en financieringssystematiek voor de ambulancesector ingevoerd. Belangrijke pijlers hiervan zijn het geactualiseerde referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid en het in 2012 door de NZa uitgevoerde kostenonderzoek.