Wet & regelgeving


Wet- en regelgeving is een belangrijk aandachtsgebied binnen het programma Sturing & Financiering. De ontwikkelingen op het terrein van wet- en regelgeving kenmerken zich vooral door het feit dat andere partijen, zoals de overheid, veelal sturend zijn.
 
Na een lange voorbereidingsperiode is op 1 januari 2013 de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in werking getreden. In de Twaz is geregeld dat per regio één ambulancevoorziening is aangewezen die de ambulancezorg uitvoert en de meldkamer ambulancezorg in standhoudt.

Verlenging Twaz tot 2020
De Twaz is een tijdelijke wet die aanvankelijk een duur had van vijf jaar. Het uitgangspunt was dat op 1 januari 2018 een nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking zou treden. Minister Schippers van het ministerie VWS heeft de duur van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in febrauri 2016 echter verlengd tot 2020.

AZN content met verlenging
AZN staat achter het besluit van de minister en is blij dat de bestaande verantwoordelijkheden van de huidige 25 Regionale Ambulance Voorzieningen voorlopig in stand blijven. AZN is van mening dat grote veranderingen in de organisatie van de ambulancezorg onwenselijk zijn, omdat de omgeving waarin ambulancezorg opereert volop in beweging is. Ook is onduidelijk hoe de landelijke meldkamer precies georganiseerd wordt en is het nog niet helder welke rol de zorgverzekeraars in de acute keten gaan spelen. Zolang dergelijke wezenlijke zaken niet zijn uitgekristalliseerd, is AZN van mening dat het onverstandig is grote veranderingen in de organisatie van de ambulancezorg door te voeren.

VWS
Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe wet. AZN draagt, daar waar wenselijk en mogelijk, bij aan deze ontwikkeling.