PAM & Aanstellingskeuring


Ambulancezorg vereist een goede fysieke en mentale gezondheid van medewerkers. Op basis van een onderzoek naar de functie-eisen en daaraan gekoppelde specifieke belastbaarheidseisen heeft het Coronel Instituut te Amsterdam in opdracht van Ambulancezorg Nederland een functie specifieke keuring ontwikkeld: de Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Monitor (PAM). Tevens is een aanstellingskeuring ontwikkeld.

 
Verplichtstelling PAM
In de sector-cao is de PAM verplicht gesteld voor werknemers van 40 jaar en ouder zonder dat dit rechtspositionele consequenties zal hebben. De PAM wordt minimaal eenmaal per vier jaar uitgevoerd.
De afspraken rondom de PAM en de aanstellingskeuring zijn opgenomen in de sector-cao artikel 9.14 tot en met 9.18.

PAM-applicatie
Voor de uitvoering van de PAM is voor werkgevers een speciale PAM-applicatie gratis beschikbaar. De uitkomsten van de PAM kunnen hierin digitaal worden verwerkt, opgeslagen en tot rapportages verwerkt. Organisaties die de PAM willen gaan aanbieden en de PAM-applicatie willen gaan gebruiken worden verzocht contact op te nemen met Ambulancezorg Nederland via j.rigterink@ambulancezorg.nl.
Download hier de handleiding van de ICT applicatie.
Alle benodigde testscoreformulieren worden via de ICT applicatie ingevuld, op deze site kunt u de documenten alvast inzien.

Onderzoek naar fysieke testen PAM
Om de fysieke testen in de PAM goed in te kunnen zetten, is een passend beoordelingskader noodzakelijk. In de sector-cao is opgenomen dat dergelijke normen voor de fysieke testen geleidelijk ontwikkeld worden aan de hand van vervolgonderzoek door het Coronel Instituut. In de periode 2013-2014 is het onderzoek door Coronel Instituut uitgevoerd. In het onderzoek is nagegaan of er in de ambulancesector draagvlak is voor de invoer en gebruik van de fysieke testen om uitspraken over de noodzakelijke fysieke belastbaarheid c.q. fysieke werkvermogen te doen, en over de adviezen voor werknemers voortvloeiend uit deze fysieke testen.
De uitkomsten van het onderzoek zijn door het Coronel Instituut vastgelegd in het rapport ‘Draagvlak voor invoer en gebruik fysieke testen in PAM’.

Aanstellingskeuring
De PAM-applicatie is uitsluitend bedoeld voor de uitvoering van de PAM en kan niet gebruikt worden voor de aanstellingskeuring. In de wet is namelijk bepaald dat gegevens van kandidaten bij een aanstellingskeuring niet vastgelegd mogen worden.