Onderzoek


Goede, veilige en evidenced based ambulancezorg is essentieel. Om de ambulancezorg steeds verder te professionaliseren investeert de sector in wetenschappelijk onderzoek. De kennis die hiermee wordt opgedaan, wordt gebundeld en gedeeld binnen de sector. Ambulancezorg Nederland heeft samen met de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) en V&VN Ambulancezorg een onderzoeksagenda voor de ambulancezorg ontwikkeld. Het Lectoraat Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft het project in opdracht van AZN uitgevoerd.
 

Ontwikkeling

Het project is in 2012 gestart met een literatuuronderzoek. Vervolgens is een enquête uitgezet onder een zo breed mogelijke groep betrokkenen bij de Nederlandse ambulancezorg. Aanvullend is begin 2014 een landelijke inventarisatie uitgevoerd naar afgeronde en lopende wetenschappelijke onderzoeken in de ambulancezorg over de periode 2012-2014. Om uiteindelijk tot een keuze van onderzoekthema’s voor de komende vijf jaar te komen, is de Delphi-consensus procedure toegepast. Het Delphi onderzoek maakt gebruik van een panel van experts. De deelnemers van het Delphi panel vormden een representatieve vertegenwoordiging van stakeholders in het domein van de ambulancezorg, relevante (wetenschappelijke) beroepsverenigingen en samenwerkende ketenpartners. In de periode oktober 2013 tot en met mei 2014 zijn 4 delphirondes gehouden. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de vaststelling van 9 onderzoeksthema’s. De onderzoeksagenda is in juni 2014 aan het veld gepresenteerd tijdens een invitational conference. Een uitgebreide beschrijving van het ontwikkeltraject is opgenomen in het rapport ‘Kennis maakt het verschil; onderzoek in de lift’. In 2016 is een publicatie in Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine over de ontwikkeling van de onderzoeksagenda verschenen. 

Onderzoeksagenda 2014-2018

De onderzoeksagenda ambulancezorg 2014-2018 bevat de volgende thema’s:
 • Eerste hulp geen vervoer;
 • Kwaliteit van zorg meten;
 • Registratie en uitwisseling van patiëntgegevens;
 • Zorg- en functiedifferentiatie en competenties;
 • Triage;
 • Herkenning acute neurologische uitval en stoornis;
 • Protocollen en protocol-adherentie;
 • Immobilisatie;
 • Ademweg vrij maken/houden.
Op deze onderzoeksthema’s vindt binnen de ambulancezorg nog nauwelijks onderzoek plaats.
 

Doelstellingen

Met de onderzoeksagenda zet AZN een stip op de horizon. De ambulancesector wil met de onderzoeksagenda bijdragen aan kennisontwikkeling voor evidenced based practice in de ambulancezorg, zodat de kwaliteit van de ambulancezorg verbetert. Daarvoor zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 
 1. Kennis ontwikkelen: onderzoek op de gekozen thema’s opzetten en uitvoeren
 2. Samenwerken: samen onderzoek uitvoeren en structureel samenwerken met onderzoeksinstituten en kennispartners
 3. Kennis delen: elkaar structureel informeren over zowel lopende onderzoeken binnen de ambulancezorg als de resultaten daarvan.
 4. Verbeteren: onderzoeksresultaten implementeren binnen de ambulancezorg.
 5. Borgen: structuur voor research & development inrichten en structureel budget voor onderzoek vrijmaken. 

.